identIPy

DNS Records

admin.internet.v.pl has IPv4 address 62.69.210.131
dns.v.pl has IPv4 address 62.69.218.130
dns2.v.pl has IPv4 address 62.69.210.2
drucker.v.pl has IPv4 address 62.69.218.130
drucker.v.pl mail is handled by poczta.v.pl
drucker.v.pl name server dns.v.pl
drucker.v.pl name server dns2.v.pl
forum.v.pl has IPv4 address 62.69.218.130
forum.v.pl mail is handled by poczta.v.pl
forum.v.pl name server dns.v.pl

more

Mail Servers

poczta.v.pl (Used By 5 Domains)
mx2.v.pl (Used By 3 Domains)
mail.pogon.v.pl (Used By 1 Domain)
mx.nurkowanie.v.pl (Used By 1 Domain)
mx3.v.pl (Used By 1 Domain)

Name Servers

dns.v.pl (Used By 9 Domains)
dns2.v.pl (Used By 9 Domains)