identIPy

DNS Records

v.co.nz has IPv4 address 52.62.62.45
v.co.nz has IPv4 address 52.63.48.74
v.co.nz has IPv4 address 54.66.155.126
v.co.nz has IPv4 address 54.66.156.111
v.co.nz name server ns-1155.awsdns-16.org
v.co.nz name server ns-1594.awsdns-07.co.uk
v.co.nz name server ns-405.awsdns-50.com
v.co.nz name server ns-621.awsdns-13.net
www.v.co.nz is an alias for v.co.nz