identIPy

DNS Records

eicon.hnandc.nanaskabel.hu has IPv4 address 213.16.78.99
gyuszu.hnandc.nanaskabel.hu has IPv4 address 213.16.78.101
hnancatv.nanaskabel.hu has IPv4 address 213.16.78.97
hnancatv.nanaskabel.hu mail is handled by spulni.nanaskabel.hu
hnancatv.nanaskabel.hu name server spulni.hnandc.nanaskabel.hu
hnandc.nanaskabel.hu name server ns2.broadbandnet.hu
hnandc.nanaskabel.hu name server spulni.hnandc.nanaskabel.hu
hnangw01.hnandc.nanaskabel.hu has IPv4 address 213.16.78.126
hnangw01.pantel.nanaskabel.hu has IPv4 address 212.24.176.129
hnangw02.hnandc.nanaskabel.hu has IPv4 address 213.16.78.125

more

Mail Servers

spulni.nanaskabel.hu (Used By 1 Domain)

Name Servers

spulni.hnandc.nanaskabel.hu (Used By 1 Domain)