identIPy

DNS Records

chat.korkyt.kz has IPv4 address 185.107.175.89
do.korkyt.kz is an alias for korkyt.kz
korkyt.kz has IPv4 address 185.107.175.90
korkyt.kz mail is handled by post05.korkyt.kz
korkyt.kz name server ns.korkyt.kz
korkyt.kz name server ns01.satti-telecom.net
lms.korkyt.kz is an alias for korkyt.kz
ns.korkyt.kz has IPv4 address 185.107.175.90
ntb.korkyt.kz has IPv4 address 185.107.175.93
platonus.korkyt.kz has IPv4 address 185.107.175.83

more

Mail Servers

post05.korkyt.kz (Used By 1 Domain)

Name Servers

ns.korkyt.kz (Used By 1 Domain)