identIPy

DNS Records

i-plfhvozda8.net has IPv4 address 103.59.172.52
i-plfhvozda8.net mail is handled by mail.i-plfhvozda8.net
i-plfhvozda8.net name server ns1.i-plfhvozda8.net
i-plfhvozda8.net name server ns2.i-plfhvozda8.net
mail.i-plfhvozda8.net has IPv4 address 103.19.240.11
ns1.i-plfhvozda8.net has IPv4 address 158.199.112.2
ns2.i-plfhvozda8.net has IPv4 address 103.38.112.15

Mail Servers

mail.i-plfhvozda8.net (Used By 1 Domain)

Name Servers

ns1.i-plfhvozda8.net (Used By 1 Domain)
ns2.i-plfhvozda8.net (Used By 1 Domain)