identIPy

DNS Records

goyanikkei.net has IPv4 address 195.149.84.100
goyanikkei.net has IPv6 address 2001:67c:38c::64
goyanikkei.net name server redbusprimarydns.goyanikkei.net
goyanikkei.net name server redbusprimarydns.wn.com
goyanikkei.net name server redbussecondarydns.goyanikkei.net
goyanikkei.net name server redbussecondarydns.wn.com
redbusprimarydns.goyanikkei.net has IPv4 address 195.149.84.231
redbusprimarydns.goyanikkei.net has IPv6 address 2001:67c:38c::e7
redbussecondarydns.goyanikkei.net has IPv4 address 195.149.84.232
redbussecondarydns.goyanikkei.net has IPv6 address 2001:67c:38c::e8

Name Servers

redbusprimarydns.goyanikkei.net (Used By 1 Domain)
redbussecondarydns.goyanikkei.net (Used By 1 Domain)