identIPyenailetisim.net has IPv4 address 46.20.151.67
enailetisim.net mail is handled by mail.enailetisim.net
enailetisim.net name server ns.enailetisim.net
enailetisim.net name server ns5.smartnet-domain.com
enailetisim.net name server ns6.smartnet-domain.com
mail.enailetisim.net has IPv4 address 46.20.151.67
ns.enailetisim.net has IPv4 address 46.20.151.67