identIPy

DNS Records

bosphorushotel.net has IPv4 address 195.149.84.100
bosphorushotel.net has IPv6 address 2001:67c:38c::64
bosphorushotel.net has IPv6 address 2001:67c:38c::65
bosphorushotel.net name server redbusprimarydns.bosphorushotel.net
bosphorushotel.net name server redbusprimarydns.wn.com
bosphorushotel.net name server redbussecondarydns.bosphorushotel.net
bosphorushotel.net name server redbussecondarydns.wn.com
redbusprimarydns.bosphorushotel.net has IPv4 address 195.149.84.231
redbusprimarydns.bosphorushotel.net has IPv6 address 2001:67c:38c::e7
redbussecondarydns.bosphorushotel.net has IPv4 address 195.149.84.232

more

Name Servers

redbusprimarydns.bosphorushotel.net (Used By 1 Domain)
redbussecondarydns.bosphorushotel.net (Used By 1 Domain)