identIPyalgosoft.ro has IPv4 address 46.214.157.133
algosoft.ro mail is handled by mail.algosoft.ro
algosoft.ro mail is handled by mail2.algosoft.ro
algosoft.ro name server ns1.algosoft.ro
algosoft.ro name server ns2.algosoft.ro
gw.algosoft.ro has IPv4 address 82.79.226.14
mail.algosoft.ro has IPv4 address 46.214.157.133
mail2.algosoft.ro has IPv4 address 81.196.53.41
ns1.algosoft.ro has IPv4 address 81.196.53.41
ns2.algosoft.ro has IPv4 address 46.214.157.133
ns3.algosoft.ro has IPv4 address 46.214.157.133
www.algosoft.ro has IPv4 address 46.214.157.133