identIPy

88.91.88.0
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

88.91.88.1
ti0073a400-gw.ti.telenor.net

88.91.88.2
ti0073a400-0001.bb.online.no

88.91.88.3
ti0073a400-0002.bb.online.no

88.91.88.4
ti0073a400-0003.bb.online.no

88.91.88.5
ti0073a400-0004.bb.online.no

88.91.88.6
ti0073a400-0005.bb.online.no

88.91.88.7
ti0073a400-0006.bb.online.no

88.91.88.8
ti0073a400-0007.bb.online.no

88.91.88.9
ti0073a400-0008.bb.online.no

88.91.88.10
ti0073a400-0009.bb.online.no

88.91.88.11
ti0073a400-0010.bb.online.no

88.91.88.12
ti0073a400-0011.bb.online.no

88.91.88.13
ti0073a400-0012.bb.online.no

88.91.88.14
ti0073a400-0013.bb.online.no

88.91.88.15
ti0073a400-0014.bb.online.no

88.91.88.16
ti0073a400-0015.bb.online.no

88.91.88.17
ti0073a400-0016.bb.online.no

88.91.88.18
ti0073a400-0017.bb.online.no

88.91.88.19
ti0073a400-0018.bb.online.no

88.91.88.20
ti0073a400-0019.bb.online.no

88.91.88.21
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

88.91.88.22
ti0073a400-0021.bb.online.no

88.91.88.23
ti0073a400-0022.bb.online.no

88.91.88.24
ti0073a400-0023.bb.online.no

88.91.88.25
ti0073a400-0024.bb.online.no

88.91.88.26
ti0073a400-0025.bb.online.no

88.91.88.27
ti0073a400-0026.bb.online.no

88.91.88.28
ti0073a400-0027.bb.online.no

88.91.88.29
ti0073a400-0028.bb.online.no

88.91.88.30
ti0073a400-0029.bb.online.no

88.91.88.31
ti0073a400-0030.bb.online.no

88.91.88.32
ti0073a400-0031.bb.online.no

88.91.88.33
ti0073a400-0032.bb.online.no

88.91.88.34
ti0073a400-0033.bb.online.no

88.91.88.35
ti0073a400-0034.bb.online.no

88.91.88.36
ti0073a400-0035.bb.online.no

88.91.88.37
ti0073a400-0036.bb.online.no

88.91.88.38
ti0073a400-0037.bb.online.no

88.91.88.39
ti0073a400-0038.bb.online.no

88.91.88.40
ti0073a400-0039.bb.online.no

88.91.88.41
ti0073a400-0040.bb.online.no

88.91.88.42
ti0073a400-0041.bb.online.no

88.91.88.43
ti0073a400-0042.bb.online.no

88.91.88.44
ti0073a400-0043.bb.online.no

88.91.88.45
ti0073a400-0044.bb.online.no

88.91.88.46
ti0073a400-0045.bb.online.no

88.91.88.47
ti0073a400-0046.bb.online.no

88.91.88.48
ti0073a400-0047.bb.online.no

88.91.88.49
ti0073a400-0048.bb.online.no

88.91.88.50
ti0073a400-0049.bb.online.no

88.91.88.51
ti0073a400-0050.bb.online.no

88.91.88.52
ti0073a400-0051.bb.online.no

88.91.88.53
ti0073a400-0052.bb.online.no

88.91.88.54
ti0073a400-0053.bb.online.no

88.91.88.55
ti0073a400-0054.bb.online.no

88.91.88.56
ti0073a400-0055.bb.online.no

88.91.88.57
ti0073a400-0056.bb.online.no

88.91.88.58
ti0073a400-0057.bb.online.no

88.91.88.59
ti0073a400-0058.bb.online.no

88.91.88.60
ti0073a400-0059.bb.online.no

88.91.88.61
ti0073a400-0060.bb.online.no

88.91.88.62
ti0073a400-0061.bb.online.no

88.91.88.63
ti0073a400-0062.bb.online.no

88.91.88.64
ti0073a400-0063.bb.online.no

88.91.88.65
ti0073a400-0064.bb.online.no

88.91.88.66
ti0073a400-0065.bb.online.no

88.91.88.67
ti0073a400-0066.bb.online.no

88.91.88.68
ti0073a400-0067.bb.online.no

88.91.88.69
ti0073a400-0068.bb.online.no

88.91.88.70
ti0073a400-0069.bb.online.no

88.91.88.71
ti0073a400-0070.bb.online.no

88.91.88.72
ti0073a400-0071.bb.online.no

88.91.88.73
ti0073a400-0072.bb.online.no

88.91.88.74
ti0073a400-0073.bb.online.no

88.91.88.75
ti0073a400-0074.bb.online.no

88.91.88.76
ti0073a400-0075.bb.online.no

88.91.88.77
ti0073a400-0076.bb.online.no

88.91.88.78
ti0073a400-0077.bb.online.no

88.91.88.79
ti0073a400-0078.bb.online.no

88.91.88.80
ti0073a400-0079.bb.online.no

88.91.88.81
ti0073a400-0080.bb.online.no

88.91.88.82
ti0073a400-0081.bb.online.no

88.91.88.83
ti0073a400-0082.bb.online.no

88.91.88.84
ti0073a400-0083.bb.online.no

88.91.88.85
ti0073a400-0084.bb.online.no

88.91.88.86
ti0073a400-0085.bb.online.no

88.91.88.87
ti0073a400-0086.bb.online.no

88.91.88.88
ti0073a400-0087.bb.online.no

88.91.88.89
ti0073a400-0088.bb.online.no

88.91.88.90
ti0073a400-0089.bb.online.no

88.91.88.91
ti0073a400-0090.bb.online.no

88.91.88.92
ti0073a400-0091.bb.online.no

88.91.88.93
ti0073a400-0092.bb.online.no

88.91.88.94
ti0073a400-0093.bb.online.no

88.91.88.95
ti0073a400-0094.bb.online.no

88.91.88.96
ti0073a400-0095.bb.online.no

88.91.88.97
ti0073a400-0096.bb.online.no

88.91.88.98
ti0073a400-0097.bb.online.no

88.91.88.99
ti0073a400-0098.bb.online.no

88.91.88.100
ti0073a400-0099.bb.online.no

88.91.88.101
ti0073a400-0100.bb.online.no

88.91.88.102
ti0073a400-0101.bb.online.no

88.91.88.103
ti0073a400-0102.bb.online.no

88.91.88.104
ti0073a400-0103.bb.online.no

88.91.88.105
ti0073a400-0104.bb.online.no

88.91.88.106
ti0073a400-0105.bb.online.no

88.91.88.107
ti0073a400-0106.bb.online.no

88.91.88.108
ti0073a400-0107.bb.online.no

88.91.88.109
ti0073a400-0108.bb.online.no

88.91.88.110
ti0073a400-0109.bb.online.no

88.91.88.111
ti0073a400-0110.bb.online.no

88.91.88.112
ti0073a400-0111.bb.online.no

88.91.88.113
ti0073a400-0112.bb.online.no

88.91.88.114
ti0073a400-0113.bb.online.no

88.91.88.115
ti0073a400-0114.bb.online.no

88.91.88.116
ti0073a400-0115.bb.online.no

88.91.88.117
ti0073a400-0116.bb.online.no

88.91.88.118
ti0073a400-0117.bb.online.no

88.91.88.119
ti0073a400-0118.bb.online.no

88.91.88.120
ti0073a400-0119.bb.online.no

88.91.88.121
ti0073a400-0120.bb.online.no

88.91.88.122
ti0073a400-0121.bb.online.no

88.91.88.123
ti0073a400-0122.bb.online.no

88.91.88.124
ti0073a400-0123.bb.online.no

88.91.88.125
ti0073a400-0124.bb.online.no

88.91.88.126
ti0073a400-0125.bb.online.no

88.91.88.127
ti0073a400-0126.bb.online.no

88.91.88.128
ti0073a400-0127.bb.online.no

88.91.88.129
ti0073a400-0128.bb.online.no

88.91.88.130
ti0073a400-0129.bb.online.no

88.91.88.131
ti0073a400-0130.bb.online.no

88.91.88.132
ti0073a400-0131.bb.online.no

88.91.88.133
ti0073a400-0132.bb.online.no

88.91.88.134
ti0073a400-0133.bb.online.no

88.91.88.135
ti0073a400-0134.bb.online.no

88.91.88.136
ti0073a400-0135.bb.online.no

88.91.88.137
ti0073a400-0136.bb.online.no

88.91.88.138
ti0073a400-0137.bb.online.no

88.91.88.139
ti0073a400-0138.bb.online.no

88.91.88.140
ti0073a400-0139.bb.online.no

88.91.88.141
ti0073a400-0140.bb.online.no

88.91.88.142
ti0073a400-0141.bb.online.no

88.91.88.143
ti0073a400-0142.bb.online.no

88.91.88.144
ti0073a400-0143.bb.online.no

88.91.88.145
ti0073a400-0144.bb.online.no

88.91.88.146
ti0073a400-0145.bb.online.no

88.91.88.147
ti0073a400-0146.bb.online.no

88.91.88.148
ti0073a400-0147.bb.online.no

88.91.88.149
ti0073a400-0148.bb.online.no

88.91.88.150
ti0073a400-0149.bb.online.no

88.91.88.151
ti0073a400-0150.bb.online.no

88.91.88.152
ti0073a400-0151.bb.online.no

88.91.88.153
ti0073a400-0152.bb.online.no

88.91.88.154
ti0073a400-0153.bb.online.no

88.91.88.155
ti0073a400-0154.bb.online.no

88.91.88.156
ti0073a400-0155.bb.online.no

88.91.88.157
ti0073a400-0156.bb.online.no

88.91.88.158
ti0073a400-0157.bb.online.no

88.91.88.159
ti0073a400-0158.bb.online.no

88.91.88.160
ti0073a400-0159.bb.online.no

88.91.88.161
ti0073a400-0160.bb.online.no

88.91.88.162
ti0073a400-0161.bb.online.no

88.91.88.163
ti0073a400-0162.bb.online.no

88.91.88.164
ti0073a400-0163.bb.online.no

88.91.88.165
ti0073a400-0164.bb.online.no

88.91.88.166
ti0073a400-0165.bb.online.no

88.91.88.167
ti0073a400-0166.bb.online.no

88.91.88.168
ti0073a400-0167.bb.online.no

88.91.88.169
ti0073a400-0168.bb.online.no

88.91.88.170
ti0073a400-0169.bb.online.no

88.91.88.171
ti0073a400-0170.bb.online.no

88.91.88.172
ti0073a400-0171.bb.online.no

88.91.88.173
ti0073a400-0172.bb.online.no

88.91.88.174
ti0073a400-0173.bb.online.no

88.91.88.175
ti0073a400-0174.bb.online.no

88.91.88.176
ti0073a400-0175.bb.online.no

88.91.88.177
ti0073a400-0176.bb.online.no

88.91.88.178
ti0073a400-0177.bb.online.no

88.91.88.179
ti0073a400-0178.bb.online.no

88.91.88.180
ti0073a400-0179.bb.online.no

88.91.88.181
ti0073a400-0180.bb.online.no

88.91.88.182
ti0073a400-0181.bb.online.no

88.91.88.183
ti0073a400-0182.bb.online.no

88.91.88.184
ti0073a400-0183.bb.online.no

88.91.88.185
ti0073a400-0184.bb.online.no

88.91.88.186
ti0073a400-0185.bb.online.no

88.91.88.187
ti0073a400-0186.bb.online.no

88.91.88.188
ti0073a400-0187.bb.online.no

88.91.88.189
ti0073a400-0188.bb.online.no

88.91.88.190
ti0073a400-0189.bb.online.no

88.91.88.191
ti0073a400-0190.bb.online.no

88.91.88.192
ti0073a400-0191.bb.online.no

88.91.88.193
ti0073a400-0192.bb.online.no

88.91.88.194
ti0073a400-0193.bb.online.no

88.91.88.195
ti0073a400-0194.bb.online.no

88.91.88.196
ti0073a400-0195.bb.online.no

88.91.88.197
ti0073a400-0196.bb.online.no

88.91.88.198
ti0073a400-0197.bb.online.no

88.91.88.199
ti0073a400-0198.bb.online.no

88.91.88.200
ti0073a400-0199.bb.online.no

88.91.88.201
ti0073a400-0200.bb.online.no

88.91.88.202
ti0073a400-0201.bb.online.no

88.91.88.203
ti0073a400-0202.bb.online.no

88.91.88.204
ti0073a400-0203.bb.online.no

88.91.88.205
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

88.91.88.206
ti0073a400-0205.bb.online.no

88.91.88.207
ti0073a400-0206.bb.online.no

88.91.88.208
ti0073a400-0207.bb.online.no

88.91.88.209
ti0073a400-0208.bb.online.no

88.91.88.210
ti0073a400-0209.bb.online.no

88.91.88.211
ti0073a400-0210.bb.online.no

88.91.88.212
ti0073a400-0211.bb.online.no

88.91.88.213
ti0073a400-0212.bb.online.no

88.91.88.214
ti0073a400-0213.bb.online.no

88.91.88.215
ti0073a400-0214.bb.online.no

88.91.88.216
ti0073a400-0215.bb.online.no

88.91.88.217
ti0073a400-0216.bb.online.no

88.91.88.218
ti0073a400-0217.bb.online.no

88.91.88.219
ti0073a400-0218.bb.online.no

88.91.88.220
ti0073a400-0219.bb.online.no

88.91.88.221
ti0073a400-0220.bb.online.no

88.91.88.222
ti0073a400-0221.bb.online.no

88.91.88.223
ti0073a400-0222.bb.online.no

88.91.88.224
ti0073a400-0223.bb.online.no

88.91.88.225
ti0073a400-0224.bb.online.no

88.91.88.226
ti0073a400-0225.bb.online.no

88.91.88.227
ti0073a400-0226.bb.online.no

88.91.88.228
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

88.91.88.229
ti0073a400-0228.bb.online.no

88.91.88.230
ti0073a400-0229.bb.online.no

88.91.88.231
ti0073a400-0230.bb.online.no

88.91.88.232
ti0073a400-0231.bb.online.no

88.91.88.233
ti0073a400-0232.bb.online.no

88.91.88.234
ti0073a400-0233.bb.online.no

88.91.88.235
ti0073a400-0234.bb.online.no

88.91.88.236
ti0073a400-0235.bb.online.no

88.91.88.237
ti0073a400-0236.bb.online.no

88.91.88.238
ti0073a400-0237.bb.online.no

88.91.88.239
ti0073a400-0238.bb.online.no

88.91.88.240
ti0073a400-0239.bb.online.no

88.91.88.241
ti0073a400-0240.bb.online.no

88.91.88.242
ti0073a400-0241.bb.online.no

88.91.88.243
ti0073a400-0242.bb.online.no

88.91.88.244
ti0073a400-0243.bb.online.no

88.91.88.245
ti0073a400-0244.bb.online.no

88.91.88.246
ti0073a400-0245.bb.online.no

88.91.88.247
ti0073a400-0246.bb.online.no

88.91.88.248
ti0073a400-0247.bb.online.no

88.91.88.249
ti0073a400-0248.bb.online.no

88.91.88.250
ti0073a400-0249.bb.online.no

88.91.88.251
ti0073a400-0250.bb.online.no

88.91.88.252
ti0073a400-0251.bb.online.no

88.91.88.253
ti0073a400-0252.bb.online.no

88.91.88.254
ti0073a400-0253.bb.online.no

88.91.88.255
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO