identIPy

88.91.214.0
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

88.91.214.1
ti0045a400-gw.ti.telenor.net

88.91.214.2
ti0045a400-0001.bb.online.no

88.91.214.3
ti0045a400-0002.bb.online.no

88.91.214.4
ti0045a400-0003.bb.online.no

88.91.214.5
ti0045a400-0004.bb.online.no

88.91.214.6
ti0045a400-0005.bb.online.no

88.91.214.7
ti0045a400-0006.bb.online.no

88.91.214.8
ti0045a400-0007.bb.online.no

88.91.214.9
ti0045a400-0008.bb.online.no

88.91.214.10
ti0045a400-0009.bb.online.no

88.91.214.11
ti0045a400-0010.bb.online.no

88.91.214.12
ti0045a400-0011.bb.online.no

88.91.214.13
ti0045a400-0012.bb.online.no

88.91.214.14
ti0045a400-0013.bb.online.no

88.91.214.15
ti0045a400-0014.bb.online.no

88.91.214.16
ti0045a400-0015.bb.online.no

88.91.214.17
ti0045a400-0016.bb.online.no

88.91.214.18
ti0045a400-0017.bb.online.no

88.91.214.19
ti0045a400-0018.bb.online.no

88.91.214.20
ti0045a400-0019.bb.online.no

88.91.214.21
ti0045a400-0020.bb.online.no

88.91.214.22
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

88.91.214.23
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

88.91.214.24
ti0045a400-0023.bb.online.no

88.91.214.25
ti0045a400-0024.bb.online.no

88.91.214.26
ti0045a400-0025.bb.online.no

88.91.214.27
ti0045a400-0026.bb.online.no

88.91.214.28
ti0045a400-0027.bb.online.no

88.91.214.29
ti0045a400-0028.bb.online.no

88.91.214.30
ti0045a400-0029.bb.online.no

88.91.214.31
ti0045a400-0030.bb.online.no

88.91.214.32
ti0045a400-0031.bb.online.no

88.91.214.33
ti0045a400-0032.bb.online.no

88.91.214.34
ti0045a400-0033.bb.online.no

88.91.214.35
ti0045a400-0034.bb.online.no

88.91.214.36
ti0045a400-0035.bb.online.no

88.91.214.37
ti0045a400-0036.bb.online.no

88.91.214.38
ti0045a400-0037.bb.online.no

88.91.214.39
ti0045a400-0038.bb.online.no

88.91.214.40
ti0045a400-0039.bb.online.no

88.91.214.41
ti0045a400-0040.bb.online.no

88.91.214.42
ti0045a400-0041.bb.online.no

88.91.214.43
ti0045a400-0042.bb.online.no

88.91.214.44
ti0045a400-0043.bb.online.no

88.91.214.45
ti0045a400-0044.bb.online.no

88.91.214.46
ti0045a400-0045.bb.online.no

88.91.214.47
ti0045a400-0046.bb.online.no

88.91.214.48
ti0045a400-0047.bb.online.no

88.91.214.49
ti0045a400-0048.bb.online.no

88.91.214.50
ti0045a400-0049.bb.online.no

88.91.214.51
ti0045a400-0050.bb.online.no

88.91.214.52
ti0045a400-0051.bb.online.no

88.91.214.53
ti0045a400-0052.bb.online.no

88.91.214.54
ti0045a400-0053.bb.online.no

88.91.214.55
ti0045a400-0054.bb.online.no

88.91.214.56
ti0045a400-0055.bb.online.no

88.91.214.57
ti0045a400-0056.bb.online.no

88.91.214.58
ti0045a400-0057.bb.online.no

88.91.214.59
ti0045a400-0058.bb.online.no

88.91.214.60
ti0045a400-0059.bb.online.no

88.91.214.61
ti0045a400-0060.bb.online.no

88.91.214.62
ti0045a400-0061.bb.online.no

88.91.214.63
ti0045a400-0062.bb.online.no

88.91.214.64
ti0045a400-0063.bb.online.no

88.91.214.65
ti0045a400-0064.bb.online.no

88.91.214.66
ti0045a400-0065.bb.online.no

88.91.214.67
ti0045a400-0066.bb.online.no

88.91.214.68
ti0045a400-0067.bb.online.no

88.91.214.69
ti0045a400-0068.bb.online.no

88.91.214.70
ti0045a400-0069.bb.online.no

88.91.214.71
ti0045a400-0070.bb.online.no

88.91.214.72
ti0045a400-0071.bb.online.no

88.91.214.73
ti0045a400-0072.bb.online.no

88.91.214.74
ti0045a400-0073.bb.online.no

88.91.214.75
ti0045a400-0074.bb.online.no

88.91.214.76
ti0045a400-0075.bb.online.no

88.91.214.77
ti0045a400-0076.bb.online.no

88.91.214.78
ti0045a400-0077.bb.online.no

88.91.214.79
ti0045a400-0078.bb.online.no

88.91.214.80
ti0045a400-0079.bb.online.no

88.91.214.81
ti0045a400-0080.bb.online.no

88.91.214.82
ti0045a400-0081.bb.online.no

88.91.214.83
ti0045a400-0082.bb.online.no

88.91.214.84
ti0045a400-0083.bb.online.no

88.91.214.85
ti0045a400-0084.bb.online.no

88.91.214.86
ti0045a400-0085.bb.online.no

88.91.214.87
ti0045a400-0086.bb.online.no

88.91.214.88
ti0045a400-0087.bb.online.no

88.91.214.89
ti0045a400-0088.bb.online.no

88.91.214.90
ti0045a400-0089.bb.online.no

88.91.214.91
ti0045a400-0090.bb.online.no

88.91.214.92
ti0045a400-0091.bb.online.no

88.91.214.93
ti0045a400-0092.bb.online.no

88.91.214.94
ti0045a400-0093.bb.online.no

88.91.214.95
ti0045a400-0094.bb.online.no

88.91.214.96
ti0045a400-0095.bb.online.no

88.91.214.97
ti0045a400-0096.bb.online.no

88.91.214.98
ti0045a400-0097.bb.online.no

88.91.214.99
ti0045a400-0098.bb.online.no

88.91.214.100
ti0045a400-0099.bb.online.no

88.91.214.101
ti0045a400-0100.bb.online.no

88.91.214.102
ti0045a400-0101.bb.online.no

88.91.214.103
ti0045a400-0102.bb.online.no

88.91.214.104
ti0045a400-0103.bb.online.no

88.91.214.105
ti0045a400-0104.bb.online.no

88.91.214.106
ti0045a400-0105.bb.online.no

88.91.214.107
ti0045a400-0106.bb.online.no

88.91.214.108
ti0045a400-0107.bb.online.no

88.91.214.109
ti0045a400-0108.bb.online.no

88.91.214.110
ti0045a400-0109.bb.online.no

88.91.214.111
ti0045a400-0110.bb.online.no

88.91.214.112
ti0045a400-0111.bb.online.no

88.91.214.113
ti0045a400-0112.bb.online.no

88.91.214.114
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

88.91.214.115
ti0045a400-0114.bb.online.no

88.91.214.116
ti0045a400-0115.bb.online.no

88.91.214.117
ti0045a400-0116.bb.online.no

88.91.214.118
ti0045a400-0117.bb.online.no

88.91.214.119
ti0045a400-0118.bb.online.no

88.91.214.120
ti0045a400-0119.bb.online.no

88.91.214.121
ti0045a400-0120.bb.online.no

88.91.214.122
ti0045a400-0121.bb.online.no

88.91.214.123
ti0045a400-0122.bb.online.no

88.91.214.124
ti0045a400-0123.bb.online.no

88.91.214.125
ti0045a400-0124.bb.online.no

88.91.214.126
ti0045a400-0125.bb.online.no

88.91.214.127
ti0045a400-0126.bb.online.no

88.91.214.128
ti0045a400-0127.bb.online.no

88.91.214.129
ti0045a400-0128.bb.online.no

88.91.214.130
ti0045a400-0129.bb.online.no

88.91.214.131
ti0045a400-0130.bb.online.no

88.91.214.132
ti0045a400-0131.bb.online.no

88.91.214.133
ti0045a400-0132.bb.online.no

88.91.214.134
ti0045a400-0133.bb.online.no

88.91.214.135
ti0045a400-0134.bb.online.no

88.91.214.136
ti0045a400-0135.bb.online.no

88.91.214.137
ti0045a400-0136.bb.online.no

88.91.214.138
ti0045a400-0137.bb.online.no

88.91.214.139
ti0045a400-0138.bb.online.no

88.91.214.140
ti0045a400-0139.bb.online.no

88.91.214.141
ti0045a400-0140.bb.online.no

88.91.214.142
ti0045a400-0141.bb.online.no

88.91.214.143
ti0045a400-0142.bb.online.no

88.91.214.144
ti0045a400-0143.bb.online.no

88.91.214.145
ti0045a400-0144.bb.online.no

88.91.214.146
ti0045a400-0145.bb.online.no

88.91.214.147
ti0045a400-0146.bb.online.no

88.91.214.148
ti0045a400-0147.bb.online.no

88.91.214.149
ti0045a400-0148.bb.online.no

88.91.214.150
ti0045a400-0149.bb.online.no

88.91.214.151
ti0045a400-0150.bb.online.no

88.91.214.152
ti0045a400-0151.bb.online.no

88.91.214.153
ti0045a400-0152.bb.online.no

88.91.214.154
ti0045a400-0153.bb.online.no

88.91.214.155
ti0045a400-0154.bb.online.no

88.91.214.156
ti0045a400-0155.bb.online.no

88.91.214.157
ti0045a400-0156.bb.online.no

88.91.214.158
ti0045a400-0157.bb.online.no

88.91.214.159
ti0045a400-0158.bb.online.no

88.91.214.160
ti0045a400-0159.bb.online.no

88.91.214.161
ti0045a400-0160.bb.online.no

88.91.214.162
ti0045a400-0161.bb.online.no

88.91.214.163
ti0045a400-0162.bb.online.no

88.91.214.164
ti0045a400-0163.bb.online.no

88.91.214.165
ti0045a400-0164.bb.online.no

88.91.214.166
ti0045a400-0165.bb.online.no

88.91.214.167
ti0045a400-0166.bb.online.no

88.91.214.168
ti0045a400-0167.bb.online.no

88.91.214.169
ti0045a400-0168.bb.online.no

88.91.214.170
ti0045a400-0169.bb.online.no

88.91.214.171
ti0045a400-0170.bb.online.no

88.91.214.172
ti0045a400-0171.bb.online.no

88.91.214.173
ti0045a400-0172.bb.online.no

88.91.214.174
ti0045a400-0173.bb.online.no

88.91.214.175
ti0045a400-0174.bb.online.no

88.91.214.176
ti0045a400-0175.bb.online.no

88.91.214.177
ti0045a400-0176.bb.online.no

88.91.214.178
ti0045a400-0177.bb.online.no

88.91.214.179
ti0045a400-0178.bb.online.no

88.91.214.180
ti0045a400-0179.bb.online.no

88.91.214.181
ti0045a400-0180.bb.online.no

88.91.214.182
ti0045a400-0181.bb.online.no

88.91.214.183
ti0045a400-0182.bb.online.no

88.91.214.184
ti0045a400-0183.bb.online.no

88.91.214.185
ti0045a400-0184.bb.online.no

88.91.214.186
ti0045a400-0185.bb.online.no

88.91.214.187
ti0045a400-0186.bb.online.no

88.91.214.188
ti0045a400-0187.bb.online.no

88.91.214.189
ti0045a400-0188.bb.online.no

88.91.214.190
ti0045a400-0189.bb.online.no

88.91.214.191
ti0045a400-0190.bb.online.no

88.91.214.192
ti0045a400-0191.bb.online.no

88.91.214.193
ti0045a400-0192.bb.online.no

88.91.214.194
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

88.91.214.195
ti0045a400-0194.bb.online.no

88.91.214.196
ti0045a400-0195.bb.online.no

88.91.214.197
ti0045a400-0196.bb.online.no

88.91.214.198
ti0045a400-0197.bb.online.no

88.91.214.199
ti0045a400-0198.bb.online.no

88.91.214.200
ti0045a400-0199.bb.online.no

88.91.214.201
ti0045a400-0200.bb.online.no

88.91.214.202
ti0045a400-0201.bb.online.no

88.91.214.203
ti0045a400-0202.bb.online.no

88.91.214.204
ti0045a400-0203.bb.online.no

88.91.214.205
ti0045a400-0204.bb.online.no

88.91.214.206
ti0045a400-0205.bb.online.no

88.91.214.207
ti0045a400-0206.bb.online.no

88.91.214.208
ti0045a400-0207.bb.online.no

88.91.214.209
ti0045a400-0208.bb.online.no

88.91.214.210
ti0045a400-0209.bb.online.no

88.91.214.211
ti0045a400-0210.bb.online.no

88.91.214.212
ti0045a400-0211.bb.online.no

88.91.214.213
ti0045a400-0212.bb.online.no

88.91.214.214
ti0045a400-0213.bb.online.no

88.91.214.215
ti0045a400-0214.bb.online.no

88.91.214.216
ti0045a400-0215.bb.online.no

88.91.214.217
ti0045a400-0216.bb.online.no

88.91.214.218
ti0045a400-0217.bb.online.no

88.91.214.219
ti0045a400-0218.bb.online.no

88.91.214.220
ti0045a400-0219.bb.online.no

88.91.214.221
ti0045a400-0220.bb.online.no

88.91.214.222
ti0045a400-0221.bb.online.no

88.91.214.223
ti0045a400-0222.bb.online.no

88.91.214.224
ti0045a400-0223.bb.online.no

88.91.214.225
ti0045a400-0224.bb.online.no

88.91.214.226
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

88.91.214.227
ti0045a400-0226.bb.online.no

88.91.214.228
ti0045a400-0227.bb.online.no

88.91.214.229
ti0045a400-0228.bb.online.no

88.91.214.230
ti0045a400-0229.bb.online.no

88.91.214.231
ti0045a400-0230.bb.online.no

88.91.214.232
ti0045a400-0231.bb.online.no

88.91.214.233
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

88.91.214.234
ti0045a400-0233.bb.online.no

88.91.214.235
ti0045a400-0234.bb.online.no

88.91.214.236
ti0045a400-0235.bb.online.no

88.91.214.237
ti0045a400-0236.bb.online.no

88.91.214.238
ti0045a400-0237.bb.online.no

88.91.214.239
ti0045a400-0238.bb.online.no

88.91.214.240
ti0045a400-0239.bb.online.no

88.91.214.241
ti0045a400-0240.bb.online.no

88.91.214.242
ti0045a400-0241.bb.online.no

88.91.214.243
ti0045a400-0242.bb.online.no

88.91.214.244
ti0045a400-0243.bb.online.no

88.91.214.245
ti0045a400-0244.bb.online.no

88.91.214.246
ti0045a400-0245.bb.online.no

88.91.214.247
ti0045a400-0246.bb.online.no

88.91.214.248
ti0045a400-0247.bb.online.no

88.91.214.249
ti0045a400-0248.bb.online.no

88.91.214.250
ti0045a400-0249.bb.online.no

88.91.214.251
ti0045a400-0250.bb.online.no

88.91.214.252
ti0045a400-0251.bb.online.no

88.91.214.253
ti0045a400-0252.bb.online.no

88.91.214.254
ti0045a400-0253.bb.online.no

88.91.214.255
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO