identIPy

88.89.97.0
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

88.89.97.1
ti0172a400-gw.ti.telenor.net

88.89.97.2
ti0172a400-1528.bb.online.no

88.89.97.3
ti0172a400-1529.bb.online.no

88.89.97.4
ti0172a400-1530.bb.online.no

88.89.97.5
ti0172a400-1531.bb.online.no

88.89.97.6
ti0172a400-1532.bb.online.no

88.89.97.7
ti0172a400-1533.bb.online.no

88.89.97.8
ti0172a400-1534.bb.online.no

88.89.97.9
ti0172a400-1535.bb.online.no

88.89.97.10
ti0172a400-1536.bb.online.no

88.89.97.11
ti0172a400-1537.bb.online.no

88.89.97.12
ti0172a400-1538.bb.online.no

88.89.97.13
ti0172a400-1539.bb.online.no

88.89.97.14
ti0172a400-1540.bb.online.no

88.89.97.15
ti0172a400-1541.bb.online.no

88.89.97.16
ti0172a400-1542.bb.online.no

88.89.97.17
ti0172a400-1543.bb.online.no

88.89.97.18
ti0172a400-1544.bb.online.no

88.89.97.19
ti0172a400-1545.bb.online.no

88.89.97.20
ti0172a400-1546.bb.online.no

88.89.97.21
ti0172a400-1547.bb.online.no

88.89.97.22
ti0172a400-1548.bb.online.no

88.89.97.23
ti0172a400-1549.bb.online.no

88.89.97.24
ti0172a400-1550.bb.online.no

88.89.97.25
ti0172a400-1551.bb.online.no

88.89.97.26
ti0172a400-1552.bb.online.no

88.89.97.27
ti0172a400-1553.bb.online.no

88.89.97.28
ti0172a400-1554.bb.online.no

88.89.97.29
ti0172a400-1555.bb.online.no

88.89.97.30
ti0172a400-1556.bb.online.no

88.89.97.31
ti0172a400-1557.bb.online.no

88.89.97.32
ti0172a400-1558.bb.online.no

88.89.97.33
ti0172a400-1559.bb.online.no

88.89.97.34
ti0172a400-1560.bb.online.no

88.89.97.35
ti0172a400-1561.bb.online.no

88.89.97.36
ti0172a400-1562.bb.online.no

88.89.97.37
ti0172a400-1563.bb.online.no

88.89.97.38
ti0172a400-1564.bb.online.no

88.89.97.39
ti0172a400-1565.bb.online.no

88.89.97.40
ti0172a400-1566.bb.online.no

88.89.97.41
ti0172a400-1567.bb.online.no

88.89.97.42
ti0172a400-1568.bb.online.no

88.89.97.43
ti0172a400-1569.bb.online.no

88.89.97.44
ti0172a400-1570.bb.online.no

88.89.97.45
ti0172a400-1571.bb.online.no

88.89.97.46
ti0172a400-1572.bb.online.no

88.89.97.47
ti0172a400-1573.bb.online.no

88.89.97.48
ti0172a400-1574.bb.online.no

88.89.97.49
ti0172a400-1575.bb.online.no

88.89.97.50
ti0172a400-1576.bb.online.no

88.89.97.51
ti0172a400-1577.bb.online.no

88.89.97.52
ti0172a400-1578.bb.online.no

88.89.97.53
ti0172a400-1579.bb.online.no

88.89.97.54
ti0172a400-1580.bb.online.no

88.89.97.55
ti0172a400-1581.bb.online.no

88.89.97.56
ti0172a400-1582.bb.online.no

88.89.97.57
ti0172a400-1583.bb.online.no

88.89.97.58
ti0172a400-1584.bb.online.no

88.89.97.59
ti0172a400-1585.bb.online.no

88.89.97.60
ti0172a400-1586.bb.online.no

88.89.97.61
ti0172a400-1587.bb.online.no

88.89.97.62
ti0172a400-1588.bb.online.no

88.89.97.63
ti0172a400-1589.bb.online.no

88.89.97.64
ti0172a400-1590.bb.online.no

88.89.97.65
ti0172a400-1591.bb.online.no

88.89.97.66
ti0172a400-1592.bb.online.no

88.89.97.67
ti0172a400-1593.bb.online.no

88.89.97.68
ti0172a400-1594.bb.online.no

88.89.97.69
ti0172a400-1595.bb.online.no

88.89.97.70
ti0172a400-1596.bb.online.no

88.89.97.71
ti0172a400-1597.bb.online.no

88.89.97.72
ti0172a400-1598.bb.online.no

88.89.97.73
ti0172a400-1599.bb.online.no

88.89.97.74
ti0172a400-1600.bb.online.no

88.89.97.75
ti0172a400-1601.bb.online.no

88.89.97.76
ti0172a400-1602.bb.online.no

88.89.97.77
ti0172a400-1603.bb.online.no

88.89.97.78
ti0172a400-1604.bb.online.no

88.89.97.79
ti0172a400-1605.bb.online.no

88.89.97.80
ti0172a400-1606.bb.online.no

88.89.97.81
ti0172a400-1607.bb.online.no

88.89.97.82
ti0172a400-1608.bb.online.no

88.89.97.83
ti0172a400-1609.bb.online.no

88.89.97.84
ti0172a400-1610.bb.online.no

88.89.97.85
ti0172a400-1611.bb.online.no

88.89.97.86
ti0172a400-1612.bb.online.no

88.89.97.87
ti0172a400-1613.bb.online.no

88.89.97.88
ti0172a400-1614.bb.online.no

88.89.97.89
ti0172a400-1615.bb.online.no

88.89.97.90
ti0172a400-1616.bb.online.no

88.89.97.91
ti0172a400-1617.bb.online.no

88.89.97.92
ti0172a400-1618.bb.online.no

88.89.97.93
ti0172a400-1619.bb.online.no

88.89.97.94
ti0172a400-1620.bb.online.no

88.89.97.95
ti0172a400-1621.bb.online.no

88.89.97.96
ti0172a400-1622.bb.online.no

88.89.97.97
ti0172a400-1623.bb.online.no

88.89.97.98
ti0172a400-1624.bb.online.no

88.89.97.99
ti0172a400-1625.bb.online.no

88.89.97.100
ti0172a400-1626.bb.online.no

88.89.97.101
ti0172a400-1627.bb.online.no

88.89.97.102
ti0172a400-1628.bb.online.no

88.89.97.103
ti0172a400-1629.bb.online.no

88.89.97.104
ti0172a400-1630.bb.online.no

88.89.97.105
ti0172a400-1631.bb.online.no

88.89.97.106
ti0172a400-1632.bb.online.no

88.89.97.107
ti0172a400-1633.bb.online.no

88.89.97.108
ti0172a400-1634.bb.online.no

88.89.97.109
ti0172a400-1635.bb.online.no

88.89.97.110
ti0172a400-1636.bb.online.no

88.89.97.111
ti0172a400-1637.bb.online.no

88.89.97.112
ti0172a400-1638.bb.online.no

88.89.97.113
ti0172a400-1639.bb.online.no

88.89.97.114
ti0172a400-1640.bb.online.no

88.89.97.115
ti0172a400-1641.bb.online.no

88.89.97.116
ti0172a400-1642.bb.online.no

88.89.97.117
ti0172a400-1643.bb.online.no

88.89.97.118
ti0172a400-1644.bb.online.no

88.89.97.119
ti0172a400-1645.bb.online.no

88.89.97.120
ti0172a400-1646.bb.online.no

88.89.97.121
ti0172a400-1647.bb.online.no

88.89.97.122
ti0172a400-1648.bb.online.no

88.89.97.123
ti0172a400-1649.bb.online.no

88.89.97.124
ti0172a400-1650.bb.online.no

88.89.97.125
ti0172a400-1651.bb.online.no

88.89.97.126
ti0172a400-1652.bb.online.no

88.89.97.127
ti0172a400-1653.bb.online.no

88.89.97.128
ti0172a400-1654.bb.online.no

88.89.97.129
ti0172a400-1655.bb.online.no

88.89.97.130
ti0172a400-1656.bb.online.no

88.89.97.131
ti0172a400-1657.bb.online.no

88.89.97.132
ti0172a400-1658.bb.online.no

88.89.97.133
ti0172a400-1659.bb.online.no

88.89.97.134
ti0172a400-1660.bb.online.no

88.89.97.135
ti0172a400-1661.bb.online.no

88.89.97.136
ti0172a400-1662.bb.online.no

88.89.97.137
ti0172a400-1663.bb.online.no

88.89.97.138
ti0172a400-1664.bb.online.no

88.89.97.139
ti0172a400-1665.bb.online.no

88.89.97.140
ti0172a400-1666.bb.online.no

88.89.97.141
ti0172a400-1667.bb.online.no

88.89.97.142
ti0172a400-1668.bb.online.no

88.89.97.143
ti0172a400-1669.bb.online.no

88.89.97.144
ti0172a400-1670.bb.online.no

88.89.97.145
ti0172a400-1671.bb.online.no

88.89.97.146
ti0172a400-1672.bb.online.no

88.89.97.147
ti0172a400-1673.bb.online.no

88.89.97.148
ti0172a400-1674.bb.online.no

88.89.97.149
ti0172a400-1675.bb.online.no

88.89.97.150
ti0172a400-1676.bb.online.no

88.89.97.151
ti0172a400-1677.bb.online.no

88.89.97.152
ti0172a400-1678.bb.online.no

88.89.97.153
ti0172a400-1679.bb.online.no

88.89.97.154
ti0172a400-1680.bb.online.no

88.89.97.155
ti0172a400-1681.bb.online.no

88.89.97.156
ti0172a400-1682.bb.online.no

88.89.97.157
ti0172a400-1683.bb.online.no

88.89.97.158
ti0172a400-1684.bb.online.no

88.89.97.159
ti0172a400-1685.bb.online.no

88.89.97.160
ti0172a400-1686.bb.online.no

88.89.97.161
ti0172a400-1687.bb.online.no

88.89.97.162
ti0172a400-1688.bb.online.no

88.89.97.163
ti0172a400-1689.bb.online.no

88.89.97.164
ti0172a400-1690.bb.online.no

88.89.97.165
ti0172a400-1691.bb.online.no

88.89.97.166
ti0172a400-1692.bb.online.no

88.89.97.167
ti0172a400-1693.bb.online.no

88.89.97.168
ti0172a400-1694.bb.online.no

88.89.97.169
ti0172a400-1695.bb.online.no

88.89.97.170
ti0172a400-1696.bb.online.no

88.89.97.171
ti0172a400-1697.bb.online.no

88.89.97.172
ti0172a400-1698.bb.online.no

88.89.97.173
ti0172a400-1699.bb.online.no

88.89.97.174
ti0172a400-1700.bb.online.no

88.89.97.175
ti0172a400-1701.bb.online.no

88.89.97.176
ti0172a400-1702.bb.online.no

88.89.97.177
ti0172a400-1703.bb.online.no

88.89.97.178
ti0172a400-1704.bb.online.no

88.89.97.179
ti0172a400-1705.bb.online.no

88.89.97.180
ti0172a400-1706.bb.online.no

88.89.97.181
ti0172a400-1707.bb.online.no

88.89.97.182
ti0172a400-1708.bb.online.no

88.89.97.183
ti0172a400-1709.bb.online.no

88.89.97.184
ti0172a400-1710.bb.online.no

88.89.97.185
ti0172a400-1711.bb.online.no

88.89.97.186
ti0172a400-1712.bb.online.no

88.89.97.187
ti0172a400-1713.bb.online.no

88.89.97.188
ti0172a400-1714.bb.online.no

88.89.97.189
ti0172a400-1715.bb.online.no

88.89.97.190
ti0172a400-1716.bb.online.no

88.89.97.191
ti0172a400-1717.bb.online.no

88.89.97.192
ti0172a400-1718.bb.online.no

88.89.97.193
ti0172a400-1719.bb.online.no

88.89.97.194
ti0172a400-1720.bb.online.no

88.89.97.195
ti0172a400-1721.bb.online.no

88.89.97.196
ti0172a400-1722.bb.online.no

88.89.97.197
ti0172a400-1723.bb.online.no

88.89.97.198
ti0172a400-1724.bb.online.no

88.89.97.199
ti0172a400-1725.bb.online.no

88.89.97.200
ti0172a400-1726.bb.online.no

88.89.97.201
ti0172a400-1727.bb.online.no

88.89.97.202
ti0172a400-1728.bb.online.no

88.89.97.203
ti0172a400-1729.bb.online.no

88.89.97.204
ti0172a400-1730.bb.online.no

88.89.97.205
ti0172a400-1731.bb.online.no

88.89.97.206
ti0172a400-1732.bb.online.no

88.89.97.207
ti0172a400-1733.bb.online.no

88.89.97.208
ti0172a400-1734.bb.online.no

88.89.97.209
ti0172a400-1735.bb.online.no

88.89.97.210
ti0172a400-1736.bb.online.no

88.89.97.211
ti0172a400-1737.bb.online.no

88.89.97.212
ti0172a400-1738.bb.online.no

88.89.97.213
ti0172a400-1739.bb.online.no

88.89.97.214
ti0172a400-1740.bb.online.no

88.89.97.215
ti0172a400-1741.bb.online.no

88.89.97.216
ti0172a400-1742.bb.online.no

88.89.97.217
ti0172a400-1743.bb.online.no

88.89.97.218
ti0172a400-1744.bb.online.no

88.89.97.219
ti0172a400-1745.bb.online.no

88.89.97.220
ti0172a400-1746.bb.online.no

88.89.97.221
ti0172a400-1747.bb.online.no

88.89.97.222
ti0172a400-1748.bb.online.no

88.89.97.223
ti0172a400-1749.bb.online.no

88.89.97.224
ti0172a400-1750.bb.online.no

88.89.97.225
ti0172a400-1751.bb.online.no

88.89.97.226
ti0172a400-1752.bb.online.no

88.89.97.227
ti0172a400-1753.bb.online.no

88.89.97.228
ti0172a400-1754.bb.online.no

88.89.97.229
ti0172a400-1755.bb.online.no

88.89.97.230
ti0172a400-1756.bb.online.no

88.89.97.231
ti0172a400-1757.bb.online.no

88.89.97.232
ti0172a400-1758.bb.online.no

88.89.97.233
ti0172a400-1759.bb.online.no

88.89.97.234
ti0172a400-1760.bb.online.no

88.89.97.235
ti0172a400-1761.bb.online.no

88.89.97.236
ti0172a400-1762.bb.online.no

88.89.97.237
ti0172a400-1763.bb.online.no

88.89.97.238
ti0172a400-1764.bb.online.no

88.89.97.239
ti0172a400-1765.bb.online.no

88.89.97.240
ti0172a400-1766.bb.online.no

88.89.97.241
ti0172a400-1767.bb.online.no

88.89.97.242
ti0172a400-1768.bb.online.no

88.89.97.243
ti0172a400-1769.bb.online.no

88.89.97.244
ti0172a400-1770.bb.online.no

88.89.97.245
ti0172a400-1771.bb.online.no

88.89.97.246
ti0172a400-1772.bb.online.no

88.89.97.247
ti0172a400-1773.bb.online.no

88.89.97.248
ti0172a400-1774.bb.online.no

88.89.97.249
ti0172a400-1775.bb.online.no

88.89.97.250
ti0172a400-1776.bb.online.no

88.89.97.251
ti0172a400-1777.bb.online.no

88.89.97.252
ti0172a400-1778.bb.online.no

88.89.97.253
ti0172a400-1779.bb.online.no

88.89.97.254
ti0172a400-1780.bb.online.no

88.89.97.255
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO