identIPy

85.229.244.0
ua-85-229-244-0.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.1
c-01f4e555.013-307-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.2
c-02f4e555.01-332-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.3
c-03f4e555.08-239-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.4
c-04f4e555.027-70-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.5
c-05f4e555.020-304-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.6
c-06f4e555.010-1008-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.7
c-07f4e555.013-265-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.8
c-08f4e555.03-325-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.9
c-09f4e555.07-256-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.10
c-0af4e555.026-256-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.11
c-0bf4e555.011-127-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.12
c-0cf4e555.043-324-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.13
c-0df4e555.011-429-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.14
c-0ef4e555.014-446-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.15
c-0ff4e555.017-381-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.16
c-10f4e555.06-168-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.17
c-11f4e555.012-49-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.18
c-12f4e555.03-10-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.19
c-13f4e555.037-470-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.20
c-14f4e555.041-144-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.21
c-15f4e555.03-455-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.22
c-16f4e555.036-110-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.23
c-17f4e555.08-227-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.24
c-18f4e555.017-436-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.25
c-19f4e555.03-371-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.26
c-1af4e555.04-244-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.27
c-1bf4e555.05-73-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.28
c-1cf4e555.025-140-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.29
c-1df4e555.032-61-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.30
c-1ef4e555.027-203-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.31
c-1ff4e555.09-135-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.32
s-00234c01018a.048-402-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.33
c-21f4e555.022-7-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.34
c-22f4e555.031-352-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.35
c-23f4e555.04-387-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.36
c-24f4e555.016-238-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.37
c-25f4e555.07-187-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.38
c-26f4e555.029-435-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.39
c-27f4e555.01-15-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.40
c-28f4e555.015-236-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.41
c-29f4e555.020-473-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.42
c-2af4e555.019-2-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.43
c-2bf4e555.019-464-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.44
c-2cf4e555.08-81-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.45
c-2df4e555.06-303-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.46
c-2ef4e555.046-439-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.47
c-2ff4e555.01-228-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.48
c-30f4e555.024-288-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.49
c-31f4e555.042-296-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.50
c-32f4e555.014-259-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.51
c-33f4e555.010-298-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.52
c-34f4e555.07-204-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.53
c-35f4e555.011-193-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.54
c-36f4e555.010-283-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.55
c-37f4e555.013-308-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.56
c-38f4e555.02-118-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.57
c-39f4e555.08-273-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.58
c-3af4e555.03-400-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.59
c-3bf4e555.03-5-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.60
c-3cf4e555.010-430-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.61
c-3df4e555.025-345-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.62
c-3ef4e555.010-135-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.63
c-3ff4e555.01-381-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.64
c-40f4e555.03-430-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.65
c-41f4e555.012-168-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.66
c-42f4e555.09-259-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.67
c-43f4e555.07-21-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.68
c-44f4e555.07-234-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.69
c-45f4e555.013-244-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.70
c-46f4e555.01-464-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.71
c-47f4e555.023-229-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.72
c-48f4e555.025-143-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.73
c-49f4e555.09-242-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.74
c-4af4e555.08-47-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.75
c-4bf4e555.017-309-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.76
c-4cf4e555.028-74-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.77
c-4df4e555.01-1006-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.78
c-4ef4e555.023-239-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.79
c-4ff4e555.05-20-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.80
c-50f4e555.015-324-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.81
c-51f4e555.047-114-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.82
c-52f4e555.019-337-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.83
c-53f4e555.022-61-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.84
c-54f4e555.08-153-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.85
c-55f4e555.020-242-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.86
c-56f4e555.011-287-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.87
c-57f4e555.02-192-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.88
c-58f4e555.020-396-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.89
c-59f4e555.06-135-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.90
c-5af4e555.012-323-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.91
c-5bf4e555.09-301-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.92
c-5cf4e555.04-296-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.93
c-5df4e555.034-342-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.94
c-5ef4e555.043-340-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.95
c-5ff4e555.015-395-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.96
c-60f4e555.024-90-73746f1.cust.ownit.se

85.229.244.97
c-61f4e555.016-446-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.98
c-62f4e555.018-323-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.99
c-63f4e555.038-256-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.100
c-64f4e555.030-336-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.101
c-65f4e555.031-180-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.102
c-66f4e555.01-92-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.103
c-67f4e555.01-476-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.104
c-68f4e555.041-211-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.105
c-69f4e555.06-306-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.106
c-6af4e555.01-304-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.107
c-6bf4e555.01-217-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.108
c-6cf4e555.03-86-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.109
c-6df4e555.040-174-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.110
c-6ef4e555.05-112-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.111
c-6ff4e555.05-468-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.112
c-70f4e555.06-382-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.113
c-71f4e555.016-78-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.114
c-72f4e555.012-61-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.115
c-73f4e555.04-67-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.116
c-74f4e555.03-178-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.117
c-75f4e555.012-151-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.118
c-76f4e555.015-292-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.119
c-77f4e555.026-470-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.120
c-78f4e555.022-155-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.121
c-79f4e555.022-253-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.122
c-7af4e555.013-136-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.123
c-7bf4e555.023-342-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.124
c-7cf4e555.022-117-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.125
c-7df4e555.06-254-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.126
c-7ef4e555.02-400-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.127
c-7ff4e555.04-260-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.128
c-80f4e555.06-262-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.129
c-81f4e555.017-347-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.130
c-82f4e555.038-381-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.131
c-83f4e555.031-389-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.132
c-84f4e555.09-308-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.133
c-85f4e555.023-235-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.134
c-86f4e555.012-46-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.135
c-87f4e555.036-380-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.136
c-88f4e555.019-253-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.137
c-89f4e555.017-206-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.138
c-8af4e555.041-242-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.139
c-8bf4e555.017-326-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.140
c-8cf4e555.035-146-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.141
c-8df4e555.039-115-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.142
c-8ef4e555.07-15-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.143
c-8ff4e555.031-236-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.144
c-90f4e555.033-87-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.145
c-91f4e555.02-281-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.146
c-92f4e555.07-236-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.147
c-93f4e555.08-341-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.148
c-94f4e555.012-352-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.149
c-95f4e555.04-20-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.150
c-96f4e555.027-147-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.151
c-97f4e555.027-344-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.152
c-98f4e555.034-148-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.153
c-99f4e555.013-105-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.154
c-9af4e555.013-73-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.155
c-9bf4e555.016-323-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.156
c-9cf4e555.08-300-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.157
c-9df4e555.033-211-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.158
c-9ef4e555.026-173-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.159
c-9ff4e555.07-52-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.160
c-a0f4e555.018-157-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.161
c-a1f4e555.023-463-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.162
c-a2f4e555.018-429-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.163
c-a3f4e555.029-187-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.164
c-a4f4e555.01-211-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.165
c-a5f4e555.08-86-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.166
c-a6f4e555.05-50-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.167
c-a7f4e555.015-240-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.168
c-a8f4e555.028-345-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.169
c-a9f4e555.022-107-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.170
c-aaf4e555.016-294-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.171
c-abf4e555.019-325-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.172
c-acf4e555.010-16-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.173
c-adf4e555.014-72-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.174
c-aef4e555.039-97-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.175
c-aff4e555.013-140-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.176
c-b0f4e555.024-8-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.177
c-b1f4e555.013-202-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.178
c-b2f4e555.08-290-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.179
c-b3f4e555.021-112-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.180
c-b4f4e555.017-348-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.181
c-b5f4e555.010-275-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.182
c-b6f4e555.010-238-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.183
c-b7f4e555.042-467-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.184
c-b8f4e555.025-142-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.185
c-b9f4e555.07-231-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.186
c-baf4e555.03-166-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.187
c-bbf4e555.010-464-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.188
c-bcf4e555.019-354-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.189
c-bdf4e555.017-167-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.190
c-bef4e555.04-152-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.191
c-bff4e555.016-116-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.192
c-c0f4e555.020-86-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.193
c-c1f4e555.010-322-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.194
c-c2f4e555.06-164-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.195
c-c3f4e555.021-263-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.196
c-c4f4e555.013-371-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.197
c-c5f4e555.019-214-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.198
c-c6f4e555.02-50-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.199
c-c7f4e555.07-184-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.200
c-c8f4e555.022-11-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.201
c-c9f4e555.036-147-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.202
c-caf4e555.042-352-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.203
c-cbf4e555.010-221-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.204
c-ccf4e555.014-184-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.205
c-cdf4e555.014-431-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.206
c-cef4e555.011-443-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.207
c-cff4e555.031-8-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.208
c-d0f4e555.01-380-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.209
c-d1f4e555.032-93-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.210
c-d2f4e555.04-303-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.211
c-d3f4e555.026-392-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.212
c-d4f4e555.017-245-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.213
c-d5f4e555.027-66-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.214
c-d6f4e555.015-476-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.215
c-d7f4e555.011-106-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.216
c-d8f4e555.015-322-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.217
c-d9f4e555.01-326-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.218
c-daf4e555.01-157-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.219
c-dbf4e555.024-393-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.220
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

85.229.244.221
c-ddf4e555.011-202-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.222
c-def4e555.016-168-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.223
c-dff4e555.09-111-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.224
c-e0f4e555.019-441-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.225
c-e1f4e555.022-154-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.226
c-e2f4e555.013-1008-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.227
c-e3f4e555.044-354-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.228
c-e4f4e555.012-18-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.229
c-e5f4e555.038-211-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.230
c-e6f4e555.09-66-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.231
c-e7f4e555.029-323-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.232
c-e8f4e555.014-112-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.233
c-e9f4e555.027-343-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.234
c-eaf4e555.010-451-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.235
c-ebf4e555.033-82-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.236
c-ecf4e555.06-431-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.237
c-edf4e555.015-160-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.238
c-eef4e555.02-141-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.239
c-eff4e555.017-340-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.240
c-f0f4e555.06-353-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.241
c-f1f4e555.019-435-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.242
c-f2f4e555.022-394-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.243
c-f3f4e555.024-155-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.244
c-f4f4e555.029-434-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.245
c-f5f4e555.016-225-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.246
c-f6f4e555.040-82-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.247
c-f7f4e555.021-89-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.248
c-f8f4e555.05-110-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.249
c-f9f4e555.015-325-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.250
c-faf4e555.020-234-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.251
c-fbf4e555.018-106-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.252
c-fcf4e555.010-239-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.253
c-fdf4e555.016-246-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.254
c-fef4e555.05-389-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se

85.229.244.255
ua-85-229-244-255.cust.bredbandsbolaget.se