identIPy

85.164.84.0
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

85.164.84.1
ti0068a400-gw.ti.telenor.net

85.164.84.2
ti0068a400-1275.bb.online.no

85.164.84.3
ti0068a400-1276.bb.online.no

85.164.84.4
ti0068a400-1277.bb.online.no

85.164.84.5
ti0068a400-1278.bb.online.no

85.164.84.6
ti0068a400-1279.bb.online.no

85.164.84.7
ti0068a400-1280.bb.online.no

85.164.84.8
ti0068a400-1281.bb.online.no

85.164.84.9
ti0068a400-1282.bb.online.no

85.164.84.10
ti0068a400-1283.bb.online.no

85.164.84.11
ti0068a400-1284.bb.online.no

85.164.84.12
ti0068a400-1285.bb.online.no

85.164.84.13
ti0068a400-1286.bb.online.no

85.164.84.14
ti0068a400-1287.bb.online.no

85.164.84.15
ti0068a400-1288.bb.online.no

85.164.84.16
ti0068a400-1289.bb.online.no

85.164.84.17
ti0068a400-1290.bb.online.no

85.164.84.18
ti0068a400-1291.bb.online.no

85.164.84.19
ti0068a400-1292.bb.online.no

85.164.84.20
ti0068a400-1293.bb.online.no

85.164.84.21
ti0068a400-1294.bb.online.no

85.164.84.22
ti0068a400-1295.bb.online.no

85.164.84.23
ti0068a400-1296.bb.online.no

85.164.84.24
ti0068a400-1297.bb.online.no

85.164.84.25
ti0068a400-1298.bb.online.no

85.164.84.26
ti0068a400-1299.bb.online.no

85.164.84.27
ti0068a400-1300.bb.online.no

85.164.84.28
ti0068a400-1301.bb.online.no

85.164.84.29
ti0068a400-1302.bb.online.no

85.164.84.30
ti0068a400-1303.bb.online.no

85.164.84.31
ti0068a400-1304.bb.online.no

85.164.84.32
ti0068a400-1305.bb.online.no

85.164.84.33
ti0068a400-1306.bb.online.no

85.164.84.34
ti0068a400-1307.bb.online.no

85.164.84.35
ti0068a400-1308.bb.online.no

85.164.84.36
ti0068a400-1309.bb.online.no

85.164.84.37
ti0068a400-1310.bb.online.no

85.164.84.38
ti0068a400-1311.bb.online.no

85.164.84.39
ti0068a400-1312.bb.online.no

85.164.84.40
ti0068a400-1313.bb.online.no

85.164.84.41
ti0068a400-1314.bb.online.no

85.164.84.42
ti0068a400-1315.bb.online.no

85.164.84.43
ti0068a400-1316.bb.online.no

85.164.84.44
ti0068a400-1317.bb.online.no

85.164.84.45
ti0068a400-1318.bb.online.no

85.164.84.46
ti0068a400-1319.bb.online.no

85.164.84.47
ti0068a400-1320.bb.online.no

85.164.84.48
ti0068a400-1321.bb.online.no

85.164.84.49
ti0068a400-1322.bb.online.no

85.164.84.50
ti0068a400-1323.bb.online.no

85.164.84.51
ti0068a400-1324.bb.online.no

85.164.84.52
ti0068a400-1325.bb.online.no

85.164.84.53
ti0068a400-1326.bb.online.no

85.164.84.54
ti0068a400-1327.bb.online.no

85.164.84.55
ti0068a400-1328.bb.online.no

85.164.84.56
ti0068a400-1329.bb.online.no

85.164.84.57
ti0068a400-1330.bb.online.no

85.164.84.58
ti0068a400-1331.bb.online.no

85.164.84.59
ti0068a400-1332.bb.online.no

85.164.84.60
ti0068a400-1333.bb.online.no

85.164.84.61
ti0068a400-1334.bb.online.no

85.164.84.62
ti0068a400-1335.bb.online.no

85.164.84.63
ti0068a400-1336.bb.online.no

85.164.84.64
ti0068a400-1337.bb.online.no

85.164.84.65
ti0068a400-1338.bb.online.no

85.164.84.66
ti0068a400-1339.bb.online.no

85.164.84.67
ti0068a400-1340.bb.online.no

85.164.84.68
ti0068a400-1341.bb.online.no

85.164.84.69
ti0068a400-1342.bb.online.no

85.164.84.70
ti0068a400-1343.bb.online.no

85.164.84.71
ti0068a400-1344.bb.online.no

85.164.84.72
ti0068a400-1345.bb.online.no

85.164.84.73
ti0068a400-1346.bb.online.no

85.164.84.74
ti0068a400-1347.bb.online.no

85.164.84.75
ti0068a400-1348.bb.online.no

85.164.84.76
ti0068a400-1349.bb.online.no

85.164.84.77
ti0068a400-1350.bb.online.no

85.164.84.78
ti0068a400-1351.bb.online.no

85.164.84.79
ti0068a400-1352.bb.online.no

85.164.84.80
ti0068a400-1353.bb.online.no

85.164.84.81
ti0068a400-1354.bb.online.no

85.164.84.82
ti0068a400-1355.bb.online.no

85.164.84.83
ti0068a400-1356.bb.online.no

85.164.84.84
ti0068a400-1357.bb.online.no

85.164.84.85
ti0068a400-1358.bb.online.no

85.164.84.86
ti0068a400-1359.bb.online.no

85.164.84.87
ti0068a400-1360.bb.online.no

85.164.84.88
ti0068a400-1361.bb.online.no

85.164.84.89
ti0068a400-1362.bb.online.no

85.164.84.90
ti0068a400-1363.bb.online.no

85.164.84.91
ti0068a400-1364.bb.online.no

85.164.84.92
ti0068a400-1365.bb.online.no

85.164.84.93
ti0068a400-1366.bb.online.no

85.164.84.94
ti0068a400-1367.bb.online.no

85.164.84.95
ti0068a400-1368.bb.online.no

85.164.84.96
ti0068a400-1369.bb.online.no

85.164.84.97
ti0068a400-1370.bb.online.no

85.164.84.98
ti0068a400-1371.bb.online.no

85.164.84.99
ti0068a400-1372.bb.online.no

85.164.84.100
ti0068a400-1373.bb.online.no

85.164.84.101
ti0068a400-1374.bb.online.no

85.164.84.102
ti0068a400-1375.bb.online.no

85.164.84.103
ti0068a400-1376.bb.online.no

85.164.84.104
ti0068a400-1377.bb.online.no

85.164.84.105
ti0068a400-1378.bb.online.no

85.164.84.106
ti0068a400-1379.bb.online.no

85.164.84.107
ti0068a400-1380.bb.online.no

85.164.84.108
ti0068a400-1381.bb.online.no

85.164.84.109
ti0068a400-1382.bb.online.no

85.164.84.110
ti0068a400-1383.bb.online.no

85.164.84.111
ti0068a400-1384.bb.online.no

85.164.84.112
ti0068a400-1385.bb.online.no

85.164.84.113
ti0068a400-1386.bb.online.no

85.164.84.114
ti0068a400-1387.bb.online.no

85.164.84.115
ti0068a400-1388.bb.online.no

85.164.84.116
ti0068a400-1389.bb.online.no

85.164.84.117
ti0068a400-1390.bb.online.no

85.164.84.118
ti0068a400-1391.bb.online.no

85.164.84.119
ti0068a400-1392.bb.online.no

85.164.84.120
ti0068a400-1393.bb.online.no

85.164.84.121
ti0068a400-1394.bb.online.no

85.164.84.122
ti0068a400-1395.bb.online.no

85.164.84.123
ti0068a400-1396.bb.online.no

85.164.84.124
ti0068a400-1397.bb.online.no

85.164.84.125
ti0068a400-1398.bb.online.no

85.164.84.126
ti0068a400-1399.bb.online.no

85.164.84.127
ti0068a400-1400.bb.online.no

85.164.84.128
ti0068a400-1401.bb.online.no

85.164.84.129
ti0068a400-1402.bb.online.no

85.164.84.130
ti0068a400-1403.bb.online.no

85.164.84.131
ti0068a400-1404.bb.online.no

85.164.84.132
ti0068a400-1405.bb.online.no

85.164.84.133
ti0068a400-1406.bb.online.no

85.164.84.134
ti0068a400-1407.bb.online.no

85.164.84.135
ti0068a400-1408.bb.online.no

85.164.84.136
ti0068a400-1409.bb.online.no

85.164.84.137
ti0068a400-1410.bb.online.no

85.164.84.138
ti0068a400-1411.bb.online.no

85.164.84.139
ti0068a400-1412.bb.online.no

85.164.84.140
ti0068a400-1413.bb.online.no

85.164.84.141
ti0068a400-1414.bb.online.no

85.164.84.142
ti0068a400-1415.bb.online.no

85.164.84.143
ti0068a400-1416.bb.online.no

85.164.84.144
ti0068a400-1417.bb.online.no

85.164.84.145
ti0068a400-1418.bb.online.no

85.164.84.146
ti0068a400-1419.bb.online.no

85.164.84.147
ti0068a400-1420.bb.online.no

85.164.84.148
ti0068a400-1421.bb.online.no

85.164.84.149
ti0068a400-1422.bb.online.no

85.164.84.150
ti0068a400-1423.bb.online.no

85.164.84.151
ti0068a400-1424.bb.online.no

85.164.84.152
ti0068a400-1425.bb.online.no

85.164.84.153
ti0068a400-1426.bb.online.no

85.164.84.154
ti0068a400-1427.bb.online.no

85.164.84.155
ti0068a400-1428.bb.online.no

85.164.84.156
ti0068a400-1429.bb.online.no

85.164.84.157
ti0068a400-1430.bb.online.no

85.164.84.158
ti0068a400-1431.bb.online.no

85.164.84.159
ti0068a400-1432.bb.online.no

85.164.84.160
ti0068a400-1433.bb.online.no

85.164.84.161
ti0068a400-1434.bb.online.no

85.164.84.162
ti0068a400-1435.bb.online.no

85.164.84.163
ti0068a400-1436.bb.online.no

85.164.84.164
ti0068a400-1437.bb.online.no

85.164.84.165
ti0068a400-1438.bb.online.no

85.164.84.166
ti0068a400-1439.bb.online.no

85.164.84.167
ti0068a400-1440.bb.online.no

85.164.84.168
ti0068a400-1441.bb.online.no

85.164.84.169
ti0068a400-1442.bb.online.no

85.164.84.170
ti0068a400-1443.bb.online.no

85.164.84.171
ti0068a400-1444.bb.online.no

85.164.84.172
ti0068a400-1445.bb.online.no

85.164.84.173
ti0068a400-1446.bb.online.no

85.164.84.174
ti0068a400-1447.bb.online.no

85.164.84.175
ti0068a400-1448.bb.online.no

85.164.84.176
ti0068a400-1449.bb.online.no

85.164.84.177
ti0068a400-1450.bb.online.no

85.164.84.178
ti0068a400-1451.bb.online.no

85.164.84.179
ti0068a400-1452.bb.online.no

85.164.84.180
ti0068a400-1453.bb.online.no

85.164.84.181
ti0068a400-1454.bb.online.no

85.164.84.182
ti0068a400-1455.bb.online.no

85.164.84.183
ti0068a400-1456.bb.online.no

85.164.84.184
ti0068a400-1457.bb.online.no

85.164.84.185
ti0068a400-1458.bb.online.no

85.164.84.186
ti0068a400-1459.bb.online.no

85.164.84.187
ti0068a400-1460.bb.online.no

85.164.84.188
ti0068a400-1461.bb.online.no

85.164.84.189
ti0068a400-1462.bb.online.no

85.164.84.190
ti0068a400-1463.bb.online.no

85.164.84.191
ti0068a400-1464.bb.online.no

85.164.84.192
ti0068a400-1465.bb.online.no

85.164.84.193
ti0068a400-1466.bb.online.no

85.164.84.194
ti0068a400-1467.bb.online.no

85.164.84.195
ti0068a400-1468.bb.online.no

85.164.84.196
ti0068a400-1469.bb.online.no

85.164.84.197
ti0068a400-1470.bb.online.no

85.164.84.198
ti0068a400-1471.bb.online.no

85.164.84.199
ti0068a400-1472.bb.online.no

85.164.84.200
ti0068a400-1473.bb.online.no

85.164.84.201
ti0068a400-1474.bb.online.no

85.164.84.202
ti0068a400-1475.bb.online.no

85.164.84.203
ti0068a400-1476.bb.online.no

85.164.84.204
ti0068a400-1477.bb.online.no

85.164.84.205
ti0068a400-1478.bb.online.no

85.164.84.206
ti0068a400-1479.bb.online.no

85.164.84.207
ti0068a400-1480.bb.online.no

85.164.84.208
ti0068a400-1481.bb.online.no

85.164.84.209
ti0068a400-1482.bb.online.no

85.164.84.210
ti0068a400-1483.bb.online.no

85.164.84.211
ti0068a400-1484.bb.online.no

85.164.84.212
ti0068a400-1485.bb.online.no

85.164.84.213
ti0068a400-1486.bb.online.no

85.164.84.214
ti0068a400-1487.bb.online.no

85.164.84.215
ti0068a400-1488.bb.online.no

85.164.84.216
ti0068a400-1489.bb.online.no

85.164.84.217
ti0068a400-1490.bb.online.no

85.164.84.218
ti0068a400-1491.bb.online.no

85.164.84.219
ti0068a400-1492.bb.online.no

85.164.84.220
ti0068a400-1493.bb.online.no

85.164.84.221
ti0068a400-1494.bb.online.no

85.164.84.222
ti0068a400-1495.bb.online.no

85.164.84.223
ti0068a400-1496.bb.online.no

85.164.84.224
ti0068a400-1497.bb.online.no

85.164.84.225
ti0068a400-1498.bb.online.no

85.164.84.226
ti0068a400-1499.bb.online.no

85.164.84.227
ti0068a400-1500.bb.online.no

85.164.84.228
ti0068a400-1501.bb.online.no

85.164.84.229
ti0068a400-1502.bb.online.no

85.164.84.230
ti0068a400-1503.bb.online.no

85.164.84.231
ti0068a400-1504.bb.online.no

85.164.84.232
ti0068a400-1505.bb.online.no

85.164.84.233
ti0068a400-1506.bb.online.no

85.164.84.234
ti0068a400-1507.bb.online.no

85.164.84.235
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

85.164.84.236
ti0068a400-1509.bb.online.no

85.164.84.237
ti0068a400-1510.bb.online.no

85.164.84.238
ti0068a400-1511.bb.online.no

85.164.84.239
ti0068a400-1512.bb.online.no

85.164.84.240
ti0068a400-1513.bb.online.no

85.164.84.241
ti0068a400-1514.bb.online.no

85.164.84.242
ti0068a400-1515.bb.online.no

85.164.84.243
ti0068a400-1516.bb.online.no

85.164.84.244
ti0068a400-1517.bb.online.no

85.164.84.245
ti0068a400-1518.bb.online.no

85.164.84.246
ti0068a400-1519.bb.online.no

85.164.84.247
ti0068a400-1520.bb.online.no

85.164.84.248
ti0068a400-1521.bb.online.no

85.164.84.249
ti0068a400-1522.bb.online.no

85.164.84.250
ti0068a400-1523.bb.online.no

85.164.84.251
ti0068a400-1524.bb.online.no

85.164.84.252
ti0068a400-1525.bb.online.no

85.164.84.253
ti0068a400-1526.bb.online.no

85.164.84.254
ti0068a400-1527.bb.online.no

85.164.84.255
ti0068a400-1528.bb.online.no