identIPy

80.86.216.0
XFIBER-AS, NO

80.86.216.1
216-1.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.2
216-2.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.3
216-3.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.4
216-4.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.5
epost.kleppmek.no

80.86.216.6
216-6.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.7
216-7.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.8
216-8.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.9
216-9.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.10
216-10.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.11
216-11.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.12
ssa1911.net

80.86.216.13
XFIBER-AS, NO

80.86.216.14
216-14.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.15
216-15.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.16
216-16.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.17
216-17.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.18
216-18.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.19
216-19.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.20
216-20.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.21
216-21.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.22
216-22.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.23
216-23.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.24
216-24.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.25
216-25.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.26
216-26.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.27
216-27.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.28
216-28.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.29
216-29.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.30
216-30.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.31
216-31.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.32
216-32.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.33
216-33.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.34
216-34.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.35
216-35.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.36
216-36.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.37
216-37.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.38
216-38.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.39
216-39.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.40
216-40.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.41
216-41.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.42
216-42.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.43
216-43.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.44
216-44.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.45
216-45.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.46
216-46.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.47
216-47.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.48
216-48.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.49
216-49.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.50
216-50.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.51
216-51.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.52
216-52.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.53
216-53.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.54
216-54.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.55
216-55.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.56
216-56.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.57
216-57.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.58
216-58.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.59
216-59.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.60
216-60.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.61
216-61.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.62
216-62.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.63
216-63.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.64
216-64.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.65
216-65.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.66
216-66.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.67
216-67.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.68
216-68.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.69
216-69.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.70
216-70.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.71
216-71.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.72
216-72.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.73
216-73.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.74
216-74.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.75
216-75.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.76
216-76.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.77
216-77.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.78
216-78.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.79
216-79.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.80
216-80.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.81
216-81.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.82
216-82.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.83
216-83.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.84
216-84.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.85
216-85.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.86
216-86.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.87
216-87.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.88
216-88.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.89
216-89.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.90
216-90.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.91
216-91.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.92
216-92.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.93
216-93.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.94
216-94.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.95
216-95.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.96
216-96.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.97
216-97.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.98
216-98.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.99
216-99.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.100
216-100.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.101
216-101.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.102
216-102.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.103
216-103.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.104
216-104.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.105
216-105.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.106
216-106.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.107
216-107.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.108
216-108.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.109
216-109.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.110
216-110.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.111
216-111.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.112
216-112.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.113
216-113.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.114
216-114.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.115
216-115.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.116
216-116.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.117
216-117.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.118
216-118.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.119
216-119.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.120
216-120.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.121
216-121.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.122
216-122.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.123
216-123.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.124
216-124.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.125
216-125.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.126
216-126.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.127
216-127.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.128
216-128.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.129
216-129.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.130
216-130.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.131
216-131.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.132
216-132.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.133
XFIBER-AS, NO

80.86.216.134
216-134.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.135
216-135.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.136
216-136.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.137
216-137.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.138
216-138.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.139
216-139.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.140
216-140.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.141
216-141.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.142
216-142.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.143
216-143.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.144
216-144.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.145
216-145.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.146
216-146.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.147
216-147.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.148
216-148.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.149
216-149.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.150
216-150.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.151
216-151.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.152
216-152.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.153
216-153.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.154
216-154.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.155
216-155.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.156
216-156.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.157
216-157.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.158
216-158.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.159
216-159.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.160
216-160.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.161
216-161.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.162
216-162.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.163
216-163.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.164
216-164.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.165
216-165.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.166
216-166.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.167
216-167.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.168
216-168.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.169
216-169.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.170
216-170.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.171
216-171.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.172
216-172.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.173
216-173.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.174
216-174.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.175
216-175.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.176
216-176.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.177
216-177.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.178
216-178.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.179
216-179.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.180
216-180.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.181
216-181.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.182
216-182.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.183
216-183.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.184
216-184.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.185
216-185.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.186
216-186.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.187
216-187.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.188
216-188.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.189
216-189.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.190
216-190.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.191
216-191.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.192
216-192.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.193
216-193.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.194
216-194.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.195
216-195.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.196
216-196.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.197
216-197.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.198
216-198.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.199
216-199.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.200
216-200.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.201
216-201.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.202
216-202.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.203
216-203.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.204
216-204.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.205
216-205.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.206
216-206.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.207
216-207.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.208
216-208.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.209
216-209.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.210
216-210.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.211
216-211.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.212
216-212.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.213
216-213.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.214
216-214.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.215
216-215.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.216
216-216.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.217
216-217.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.218
216-218.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.219
216-219.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.220
216-220.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.221
216-221.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.222
216-222.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.223
216-223.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.224
216-224.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.225
216-225.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.226
216-226.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.227
216-227.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.228
XFIBER-AS, NO

80.86.216.229
216-229.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.230
216-230.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.231
216-231.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.232
216-232.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.233
216-233.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.234
216-234.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.235
216-235.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.236
216-236.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.237
216-237.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.238
216-238.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.239
216-239.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.240
216-240.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.241
216-241.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.242
216-242.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.243
216-243.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.244
216-244.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.245
216-245.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.246
216-246.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.247
216-247.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.248
216-248.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.249
216-249.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.250
216-250.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.251
216-251.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.252
216-252.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.253
216-253.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.254
216-254.dynamic.hesbynett.net

80.86.216.255
216-255.dynamic.hesbynett.net