identIPy

80.218.0.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.1.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.2.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.3.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.4.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.5.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.6.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.7.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.8.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.9.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.10.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.11.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.12.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.13.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.14.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.15.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.16.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.17.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.18.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.19.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.20.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.21.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.22.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.23.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.24.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.25.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.26.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.27.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.28.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.29.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.30.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.31.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.32.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.33.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.34.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.35.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.36.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.37.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.38.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.39.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.40.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.41.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.42.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.43.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.44.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.45.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.46.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.47.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.48.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.49.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.50.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.51.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.52.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.53.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.54.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.55.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.56.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.57.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.58.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.59.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.60.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.61.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.62.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.63.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.64.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.65.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.66.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.67.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.68.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.69.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.70.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.71.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.72.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.73.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.74.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.75.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.76.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.77.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.78.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.79.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.80.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.81.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.82.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.83.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.84.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.85.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.86.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.87.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.88.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.89.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.90.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.91.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.92.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.93.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.94.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.95.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.96.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.97.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.98.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.99.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.100.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.101.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.102.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.103.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.104.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.105.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.106.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.107.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.108.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.109.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.110.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.111.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.112.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.113.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.114.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.115.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.116.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.117.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.118.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.119.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.120.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.121.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.122.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.123.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.124.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.125.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.126.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.127.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.128.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.129.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.130.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.131.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.132.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.133.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.134.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.135.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.136.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.137.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.138.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.139.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.140.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.141.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.142.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.143.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.144.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.145.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.146.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.147.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.148.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.149.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.150.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.151.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.152.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.153.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.154.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.155.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.156.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.157.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.158.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.159.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.160.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.161.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.162.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.163.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.164.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.165.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.166.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.167.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.168.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.169.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.170.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.171.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.172.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.173.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.174.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.175.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.176.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.177.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.178.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.179.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.180.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.181.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.182.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.183.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.184.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.185.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.186.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.187.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.188.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.189.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.190.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.191.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.192.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.193.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.194.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.195.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.196.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.197.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.198.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.199.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.200.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.201.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.202.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.203.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.204.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.205.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.206.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.207.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.208.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.209.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.210.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.211.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.212.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.213.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.214.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.215.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.216.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.217.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.218.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.219.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.220.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.221.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.222.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.223.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.224.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.225.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.226.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.227.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.228.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.229.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.230.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.231.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.232.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.233.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.234.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.235.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.236.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.237.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.238.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.239.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.240.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.241.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.242.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.243.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.244.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.245.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.246.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.247.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.248.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.249.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.250.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.251.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.252.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.253.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.254.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT

80.218.255.0/24
LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT