identIPy

80.212.52.0
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

80.212.52.1
ti0077a430-gw.ti.telenor.net

80.212.52.2
ti0077a430-0254.bb.online.no

80.212.52.3
ti0077a430-0255.bb.online.no

80.212.52.4
ti0077a430-0256.bb.online.no

80.212.52.5
ti0077a430-0257.bb.online.no

80.212.52.6
ti0077a430-0258.bb.online.no

80.212.52.7
ti0077a430-0259.bb.online.no

80.212.52.8
ti0077a430-0260.bb.online.no

80.212.52.9
ti0077a430-0261.bb.online.no

80.212.52.10
ti0077a430-0262.bb.online.no

80.212.52.11
ti0077a430-0263.bb.online.no

80.212.52.12
ti0077a430-0264.bb.online.no

80.212.52.13
ti0077a430-0265.bb.online.no

80.212.52.14
ti0077a430-0266.bb.online.no

80.212.52.15
ti0077a430-0267.bb.online.no

80.212.52.16
ti0077a430-0268.bb.online.no

80.212.52.17
ti0077a430-0269.bb.online.no

80.212.52.18
ti0077a430-0270.bb.online.no

80.212.52.19
ti0077a430-0271.bb.online.no

80.212.52.20
ti0077a430-0272.bb.online.no

80.212.52.21
ti0077a430-0273.bb.online.no

80.212.52.22
ti0077a430-0274.bb.online.no

80.212.52.23
ti0077a430-0275.bb.online.no

80.212.52.24
ti0077a430-0276.bb.online.no

80.212.52.25
ti0077a430-0277.bb.online.no

80.212.52.26
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

80.212.52.27
ti0077a430-0279.bb.online.no

80.212.52.28
ti0077a430-0280.bb.online.no

80.212.52.29
ti0077a430-0281.bb.online.no

80.212.52.30
ti0077a430-0282.bb.online.no

80.212.52.31
ti0077a430-0283.bb.online.no

80.212.52.32
ti0077a430-0284.bb.online.no

80.212.52.33
ti0077a430-0285.bb.online.no

80.212.52.34
ti0077a430-0286.bb.online.no

80.212.52.35
ti0077a430-0287.bb.online.no

80.212.52.36
ti0077a430-0288.bb.online.no

80.212.52.37
ti0077a430-0289.bb.online.no

80.212.52.38
ti0077a430-0290.bb.online.no

80.212.52.39
ti0077a430-0291.bb.online.no

80.212.52.40
ti0077a430-0292.bb.online.no

80.212.52.41
ti0077a430-0293.bb.online.no

80.212.52.42
ti0077a430-0294.bb.online.no

80.212.52.43
ti0077a430-0295.bb.online.no

80.212.52.44
ti0077a430-0296.bb.online.no

80.212.52.45
ti0077a430-0297.bb.online.no

80.212.52.46
ti0077a430-0298.bb.online.no

80.212.52.47
ti0077a430-0299.bb.online.no

80.212.52.48
ti0077a430-0300.bb.online.no

80.212.52.49
ti0077a430-0301.bb.online.no

80.212.52.50
ti0077a430-0302.bb.online.no

80.212.52.51
ti0077a430-0303.bb.online.no

80.212.52.52
ti0077a430-0304.bb.online.no

80.212.52.53
ti0077a430-0305.bb.online.no

80.212.52.54
ti0077a430-0306.bb.online.no

80.212.52.55
ti0077a430-0307.bb.online.no

80.212.52.56
ti0077a430-0308.bb.online.no

80.212.52.57
ti0077a430-0309.bb.online.no

80.212.52.58
ti0077a430-0310.bb.online.no

80.212.52.59
ti0077a430-0311.bb.online.no

80.212.52.60
ti0077a430-0312.bb.online.no

80.212.52.61
ti0077a430-0313.bb.online.no

80.212.52.62
ti0077a430-0314.bb.online.no

80.212.52.63
ti0077a430-0315.bb.online.no

80.212.52.64
ti0077a430-0316.bb.online.no

80.212.52.65
ti0077a430-0317.bb.online.no

80.212.52.66
ti0077a430-0318.bb.online.no

80.212.52.67
ti0077a430-0319.bb.online.no

80.212.52.68
ti0077a430-0320.bb.online.no

80.212.52.69
ti0077a430-0321.bb.online.no

80.212.52.70
ti0077a430-0322.bb.online.no

80.212.52.71
ti0077a430-0323.bb.online.no

80.212.52.72
ti0077a430-0324.bb.online.no

80.212.52.73
ti0077a430-0325.bb.online.no

80.212.52.74
ti0077a430-0326.bb.online.no

80.212.52.75
ti0077a430-0327.bb.online.no

80.212.52.76
ti0077a430-0328.bb.online.no

80.212.52.77
ti0077a430-0329.bb.online.no

80.212.52.78
ti0077a430-0330.bb.online.no

80.212.52.79
ti0077a430-0331.bb.online.no

80.212.52.80
ti0077a430-0332.bb.online.no

80.212.52.81
ti0077a430-0333.bb.online.no

80.212.52.82
ti0077a430-0334.bb.online.no

80.212.52.83
ti0077a430-0335.bb.online.no

80.212.52.84
ti0077a430-0336.bb.online.no

80.212.52.85
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

80.212.52.86
ti0077a430-0338.bb.online.no

80.212.52.87
ti0077a430-0339.bb.online.no

80.212.52.88
ti0077a430-0340.bb.online.no

80.212.52.89
ti0077a430-0341.bb.online.no

80.212.52.90
ti0077a430-0342.bb.online.no

80.212.52.91
ti0077a430-0343.bb.online.no

80.212.52.92
ti0077a430-0344.bb.online.no

80.212.52.93
ti0077a430-0345.bb.online.no

80.212.52.94
ti0077a430-0346.bb.online.no

80.212.52.95
ti0077a430-0347.bb.online.no

80.212.52.96
ti0077a430-0348.bb.online.no

80.212.52.97
ti0077a430-0349.bb.online.no

80.212.52.98
ti0077a430-0350.bb.online.no

80.212.52.99
ti0077a430-0351.bb.online.no

80.212.52.100
ti0077a430-0352.bb.online.no

80.212.52.101
ti0077a430-0353.bb.online.no

80.212.52.102
ti0077a430-0354.bb.online.no

80.212.52.103
ti0077a430-0355.bb.online.no

80.212.52.104
ti0077a430-0356.bb.online.no

80.212.52.105
ti0077a430-0357.bb.online.no

80.212.52.106
ti0077a430-0358.bb.online.no

80.212.52.107
ti0077a430-0359.bb.online.no

80.212.52.108
ti0077a430-0360.bb.online.no

80.212.52.109
ti0077a430-0361.bb.online.no

80.212.52.110
ti0077a430-0362.bb.online.no

80.212.52.111
ti0077a430-0363.bb.online.no

80.212.52.112
ti0077a430-0364.bb.online.no

80.212.52.113
ti0077a430-0365.bb.online.no

80.212.52.114
ti0077a430-0366.bb.online.no

80.212.52.115
ti0077a430-0367.bb.online.no

80.212.52.116
ti0077a430-0368.bb.online.no

80.212.52.117
ti0077a430-0369.bb.online.no

80.212.52.118
ti0077a430-0370.bb.online.no

80.212.52.119
ti0077a430-0371.bb.online.no

80.212.52.120
ti0077a430-0372.bb.online.no

80.212.52.121
ti0077a430-0373.bb.online.no

80.212.52.122
ti0077a430-0374.bb.online.no

80.212.52.123
ti0077a430-0375.bb.online.no

80.212.52.124
ti0077a430-0376.bb.online.no

80.212.52.125
ti0077a430-0377.bb.online.no

80.212.52.126
ti0077a430-0378.bb.online.no

80.212.52.127
ti0077a430-0379.bb.online.no

80.212.52.128
ti0077a430-0380.bb.online.no

80.212.52.129
ti0077a430-0381.bb.online.no

80.212.52.130
ti0077a430-0382.bb.online.no

80.212.52.131
ti0077a430-0383.bb.online.no

80.212.52.132
ti0077a430-0384.bb.online.no

80.212.52.133
ti0077a430-0385.bb.online.no

80.212.52.134
ti0077a430-0386.bb.online.no

80.212.52.135
ti0077a430-0387.bb.online.no

80.212.52.136
ti0077a430-0388.bb.online.no

80.212.52.137
ti0077a430-0389.bb.online.no

80.212.52.138
ti0077a430-0390.bb.online.no

80.212.52.139
ti0077a430-0391.bb.online.no

80.212.52.140
ti0077a430-0392.bb.online.no

80.212.52.141
ti0077a430-0393.bb.online.no

80.212.52.142
ti0077a430-0394.bb.online.no

80.212.52.143
ti0077a430-0395.bb.online.no

80.212.52.144
ti0077a430-0396.bb.online.no

80.212.52.145
ti0077a430-0397.bb.online.no

80.212.52.146
ti0077a430-0398.bb.online.no

80.212.52.147
ti0077a430-0399.bb.online.no

80.212.52.148
ti0077a430-0400.bb.online.no

80.212.52.149
ti0077a430-0401.bb.online.no

80.212.52.150
ti0077a430-0402.bb.online.no

80.212.52.151
ti0077a430-0403.bb.online.no

80.212.52.152
ti0077a430-0404.bb.online.no

80.212.52.153
ti0077a430-0405.bb.online.no

80.212.52.154
ti0077a430-0406.bb.online.no

80.212.52.155
ti0077a430-0407.bb.online.no

80.212.52.156
ti0077a430-0408.bb.online.no

80.212.52.157
ti0077a430-0409.bb.online.no

80.212.52.158
ti0077a430-0410.bb.online.no

80.212.52.159
ti0077a430-0411.bb.online.no

80.212.52.160
ti0077a430-0412.bb.online.no

80.212.52.161
ti0077a430-0413.bb.online.no

80.212.52.162
ti0077a430-0414.bb.online.no

80.212.52.163
ti0077a430-0415.bb.online.no

80.212.52.164
ti0077a430-0416.bb.online.no

80.212.52.165
ti0077a430-0417.bb.online.no

80.212.52.166
ti0077a430-0418.bb.online.no

80.212.52.167
ti0077a430-0419.bb.online.no

80.212.52.168
ti0077a430-0420.bb.online.no

80.212.52.169
ti0077a430-0421.bb.online.no

80.212.52.170
ti0077a430-0422.bb.online.no

80.212.52.171
ti0077a430-0423.bb.online.no

80.212.52.172
ti0077a430-0424.bb.online.no

80.212.52.173
ti0077a430-0425.bb.online.no

80.212.52.174
ti0077a430-0426.bb.online.no

80.212.52.175
ti0077a430-0427.bb.online.no

80.212.52.176
ti0077a430-0428.bb.online.no

80.212.52.177
ti0077a430-0429.bb.online.no

80.212.52.178
ti0077a430-0430.bb.online.no

80.212.52.179
ti0077a430-0431.bb.online.no

80.212.52.180
ti0077a430-0432.bb.online.no

80.212.52.181
ti0077a430-0433.bb.online.no

80.212.52.182
ti0077a430-0434.bb.online.no

80.212.52.183
ti0077a430-0435.bb.online.no

80.212.52.184
ti0077a430-0436.bb.online.no

80.212.52.185
ti0077a430-0437.bb.online.no

80.212.52.186
ti0077a430-0438.bb.online.no

80.212.52.187
ti0077a430-0439.bb.online.no

80.212.52.188
ti0077a430-0440.bb.online.no

80.212.52.189
ti0077a430-0441.bb.online.no

80.212.52.190
ti0077a430-0442.bb.online.no

80.212.52.191
ti0077a430-0443.bb.online.no

80.212.52.192
ti0077a430-0444.bb.online.no

80.212.52.193
ti0077a430-0445.bb.online.no

80.212.52.194
ti0077a430-0446.bb.online.no

80.212.52.195
ti0077a430-0447.bb.online.no

80.212.52.196
ti0077a430-0448.bb.online.no

80.212.52.197
ti0077a430-0449.bb.online.no

80.212.52.198
ti0077a430-0450.bb.online.no

80.212.52.199
ti0077a430-0451.bb.online.no

80.212.52.200
ti0077a430-0452.bb.online.no

80.212.52.201
ti0077a430-0453.bb.online.no

80.212.52.202
ti0077a430-0454.bb.online.no

80.212.52.203
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

80.212.52.204
ti0077a430-0456.bb.online.no

80.212.52.205
ti0077a430-0457.bb.online.no

80.212.52.206
ti0077a430-0458.bb.online.no

80.212.52.207
ti0077a430-0459.bb.online.no

80.212.52.208
ti0077a430-0460.bb.online.no

80.212.52.209
ti0077a430-0461.bb.online.no

80.212.52.210
ti0077a430-0462.bb.online.no

80.212.52.211
ti0077a430-0463.bb.online.no

80.212.52.212
ti0077a430-0464.bb.online.no

80.212.52.213
ti0077a430-0465.bb.online.no

80.212.52.214
ti0077a430-0466.bb.online.no

80.212.52.215
ti0077a430-0467.bb.online.no

80.212.52.216
ti0077a430-0468.bb.online.no

80.212.52.217
ti0077a430-0469.bb.online.no

80.212.52.218
ti0077a430-0470.bb.online.no

80.212.52.219
ti0077a430-0471.bb.online.no

80.212.52.220
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

80.212.52.221
ti0077a430-0473.bb.online.no

80.212.52.222
ti0077a430-0474.bb.online.no

80.212.52.223
ti0077a430-0475.bb.online.no

80.212.52.224
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

80.212.52.225
ti0077a430-0477.bb.online.no

80.212.52.226
ti0077a430-0478.bb.online.no

80.212.52.227
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

80.212.52.228
ti0077a430-0480.bb.online.no

80.212.52.229
ti0077a430-0481.bb.online.no

80.212.52.230
ti0077a430-0482.bb.online.no

80.212.52.231
ti0077a430-0483.bb.online.no

80.212.52.232
ti0077a430-0484.bb.online.no

80.212.52.233
ti0077a430-0485.bb.online.no

80.212.52.234
ti0077a430-0486.bb.online.no

80.212.52.235
ti0077a430-0487.bb.online.no

80.212.52.236
ti0077a430-0488.bb.online.no

80.212.52.237
ti0077a430-0489.bb.online.no

80.212.52.238
ti0077a430-0490.bb.online.no

80.212.52.239
ti0077a430-0491.bb.online.no

80.212.52.240
ti0077a430-0492.bb.online.no

80.212.52.241
ti0077a430-0493.bb.online.no

80.212.52.242
ti0077a430-0494.bb.online.no

80.212.52.243
ti0077a430-0495.bb.online.no

80.212.52.244
ti0077a430-0496.bb.online.no

80.212.52.245
ti0077a430-0497.bb.online.no

80.212.52.246
ti0077a430-0498.bb.online.no

80.212.52.247
ti0077a430-0499.bb.online.no

80.212.52.248
ti0077a430-0500.bb.online.no

80.212.52.249
ti0077a430-0501.bb.online.no

80.212.52.250
ti0077a430-0502.bb.online.no

80.212.52.251
ti0077a430-0503.bb.online.no

80.212.52.252
ti0077a430-0504.bb.online.no

80.212.52.253
ti0077a430-0505.bb.online.no

80.212.52.254
TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO

80.212.52.255
ti0077a430-0507.bb.online.no