identIPy

217.27.36.0
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.1
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.2
lo0.sw-bbone1.lim.thunderworx.net

217.27.36.3
lo0.r-bbone3.lim.thunderworx.net

217.27.36.4
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.5
sw-bbone.pap.thunderworx.net

217.27.36.6
l0.r-bbone.ath.thunderworx.net

217.27.36.7
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.8
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.9
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.10
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.11
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.12
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.13
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.14
gw.inet-173073.fttx.prime-tel.net

217.27.36.15
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.16
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.17
17.17-18.twx2wspd.nic.thunderworx.net

217.27.36.18
18.17-18.twx2wspd.nic.thunderworx.net

217.27.36.19
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.20
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.21
r-bbone.nic.thunderworx.net

217.27.36.22
r-bgp.lim.thunderworx.net

217.27.36.23
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.24
24.26-25.atm2synchrotech.nic.thunderworx.net

217.27.36.25
25.26-25.atm2synchrotech.nic.thunderworx.net

217.27.36.26
26.26-25.atm2synchrotech.nic.thunderworx.net

217.27.36.27
27.26-25.atm2synchrotech.nic.thunderworx.net

217.27.36.28
28.30-29.atm2galatariotis.nic.thunderworx.net

217.27.36.29
29.30-29.atm2galatariotis.nic.thunderworx.net

217.27.36.30
30.30-29.atm2galatariotis.nic.thunderworx.net

217.27.36.31
31.30-29.atm2galatariotis.nic.thunderworx.net

217.27.36.32
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.33
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.34
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.35
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.36
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.37
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.38
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.39
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.40
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.41
pdu.riv.nic.thunderworx.net

217.27.36.42
tps.riv.nic.thunderworx.net

217.27.36.43
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.44
laptop.riv.nic.thunderworx.net

217.27.36.45
sw2940.riv.nic.thunderworx.net

217.27.36.46
r-bbone3.nic.thunderworx.net

217.27.36.47
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.48
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.49
gw.cpe-62806.fttx.prime-tel.net

217.27.36.50
aeolos-fb.nic.thunderworx.net

217.27.36.51
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.52
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.53
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.54
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.55
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.56
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.57
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.58
r-bbone.nic.thunderworx.net

217.27.36.59
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.60
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.61
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.62
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.63
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.64
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.65
gw.cpe-58548.fttx.prime-tel.net

217.27.36.66
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.67
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.68
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.69
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.70
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.71
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.72
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.73
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.74
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.75
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.76
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.77
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.78
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.79
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.80
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.81
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.82
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.83
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.84
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.85
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.86
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.87
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.88
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.89
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.90
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.91
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.92
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.93
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.94
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.95
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.96
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.97
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.98
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.99
proxy.phileleftheros.com

217.27.36.100
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.101
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.102
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.103
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.104
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.105
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.106
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.107
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.108
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.109
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.110
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.111
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.112
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.113
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.114
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.115
pat-pix.phileleftheros.com

217.27.36.116
outside-pix.phileleftheros.com

217.27.36.117
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.118
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.119
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.120
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.121
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.122
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.123
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.124
mail.phileleftheros.com

217.27.36.125
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.126
gateway1.phileleftheros.com

217.27.36.127
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.128
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.129
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.130
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.131
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.132
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.133
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.134
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.135
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.136
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.137
ws-cyix.nic.thunderworx.net

217.27.36.138
cyix.thunderworx.net

217.27.36.139
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.140
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.141
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.142
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.143
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.144
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.145
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.146
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.147
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.148
148.148-151.dmz.udl.latsia.thunderworx.net

217.27.36.149
149.148-151.dmz.udl.latsia.thunderworx.net

217.27.36.150
150.148-151.dmz.udl.latsia.thunderworx.net

217.27.36.151
151.148-151.dmz.udl.latsia.thunderworx.net

217.27.36.152
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.153
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.154
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.155
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.156
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.157
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.158
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.159
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.160
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.161
161.162-161.tun5.nic.thunderworx.net

217.27.36.162
162.162-161.tun5.nic.thunderworx.net

217.27.36.163
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.164
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.165
twx.att-wspd.nic.thunderworx.net

217.27.36.166
att.att-wspd.nic.thunderworx.net

217.27.36.167
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.168
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.169
fe4.csc-871.lim.thunderworx.net

217.27.36.170
217-27-36-170.csc.lim.thunderworx.net

217.27.36.171
217-27-36-171.csc.lim.thunderworx.net

217.27.36.172
217-27-36-172.csc.lim.thunderworx.net

217.27.36.173
isdnbackup.csc.lim.thunderworx.net

217.27.36.174
cpebackup.csc.lim.thunderworx.net

217.27.36.175
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.176
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.177
twx2callsat.r-bbone.ws.thunderworx.net

217.27.36.178
callsat2twx.r-bbone.ws.thunderworx.net

217.27.36.179
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.180
180.182-181.atm2sap.r-bbone.nic.thunderworx.net

217.27.36.181
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.182
182.182-181.atm2sap.r-bbone.nic.thunderworx.net

217.27.36.183
183.182-181.atm2sap.r-bbone.nic.thunderworx.net

217.27.36.184
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.185
wspd.att-wspd-bkp.nic.thunderworx.net

217.27.36.186
att.att-wspd-bkp.nic.thunderworx.net

217.27.36.187
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.188
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.189
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.190
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.191
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.192
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.193
hschq-bkp.static.lim.thunderworx.net

217.27.36.194
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.195
sequatious.static.thunderworx.net

217.27.36.196
bplca-bkp.static.thunderworx.net

217.27.36.197
alexander.static.thunderworx.net

217.27.36.198
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.199
static.rbcom.thunderworx.com

217.27.36.200
grba.static.nic.thunderworx.net

217.27.36.201
latsia.udl.nic.thunderworx.net

217.27.36.202
oper1.fil.nic.thunderworx.net

217.27.36.203
oper2.fil.nic.thunderworx.net

217.27.36.204
goran2.static.nic.thunderworx.net

217.27.36.205
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.206
kmt.static.lim.thunderworx.net

217.27.36.207
bpcyprus.nic.thunderworx.net

217.27.36.208
208.208-223.dmz.aeolos.nic.thunderworx.net

217.27.36.209
209.208-223.dmz.aeolos.nic.thunderworx.net

217.27.36.210
210.208-223.dmz.aeolos.nic.thunderworx.net

217.27.36.211
211.208-223.dmz.aeolos.nic.thunderworx.net

217.27.36.212
212.208-223.dmz.aeolos.nic.thunderworx.net

217.27.36.213
213.208-223.dmz.aeolos.nic.thunderworx.net

217.27.36.214
214.208-223.dmz.aeolos.nic.thunderworx.net

217.27.36.215
215.208-223.dmz.aeolos.nic.thunderworx.net

217.27.36.216
216.208-223.dmz.aeolos.nic.thunderworx.net

217.27.36.217
217.208-223.dmz.aeolos.nic.thunderworx.net

217.27.36.218
mail.aeolos.com

217.27.36.219
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.220
220.208-223.dmz.aeolos.nic.thunderworx.net

217.27.36.221
221.208-223.dmz.aeolos.nic.thunderworx.net

217.27.36.222
222.208-223.dmz.aeolos.nic.thunderworx.net

217.27.36.223
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.224
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.225
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.226
cyta-aaa.nic.thunderworx.net

217.27.36.227
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.228
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.229
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.230
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.231
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.232
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.233
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.234
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.235
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.236
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.237
r-bbone.ws.thunderworx.net

217.27.36.238
r-bgp.lim.thunderworx.net

217.27.36.239
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.240
240.242-241.atm2cse.r-bbone.nic.thunderworx.net

217.27.36.241
241.242-241.atm2cse.r-bbone.nic.thunderworx.net

217.27.36.242
242.242-241.atm2cse.r-bbone.nic.thunderworx.net

217.27.36.243
243.242-241.atm2cse.r-bbone.nic.thunderworx.net

217.27.36.244
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.245
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.246
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.247
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.248
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.249
249.250-249.atm2xer.r-bbone.nic.thunderworx.net

217.27.36.250
250.250-249.atm2xer.r-bbone.nic.thunderworx.net

217.27.36.251
PRIMETEL Telecommunications Company, CY

217.27.36.252
252.254-253.atm2tel.r-bbone.nic.thunderworx.net

217.27.36.253
253.254-253.atm2tel.r-bbone.nic.thunderworx.net

217.27.36.254
254.254-253.atm2tel.r-bbone.nic.thunderworx.net

217.27.36.255
255.254-253.atm2tel.r-bbone.nic.thunderworx.net