identIPy

204.235.148.0
kln-services.ship.edu

204.235.148.1
gator.ship.edu

204.235.148.2
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.3
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.4
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.5
klnfrontswitch.ship.edu

204.235.148.6
klnbackswitch.ship.edu

204.235.148.7
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.8
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.9
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.10
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.11
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.12
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.13
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.14
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.15
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.16
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.17
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.18
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.19
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.20
klnserial.ship.edu

204.235.148.21
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.22
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.23
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.24
bbdev.ship.edu

204.235.148.25
voyager.ship.edu

204.235.148.26
kln.ship.edu

204.235.148.27
mariner.klnpa.org

204.235.148.28
mariner2.ship.edu

204.235.148.29
klnweb.ship.edu

204.235.148.30
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.31
encompass.ship.edu

204.235.148.32
pilot.ship.edu

204.235.148.33
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.34
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.35
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.36
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.37
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.38
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.39
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.40
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.41
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.42
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.43
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.44
klnback.ship.edu

204.235.148.45
backup0.ship.edu

204.235.148.46
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.47
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.48
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.49
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.50
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.51
jumpkln.ship.edu

204.235.148.52
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.53
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.54
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.55
klndigitaltest.ship.edu

204.235.148.56
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.57
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.58
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.59
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.60
klnmisc0.ship.edu

204.235.148.61
digital.klnpa.org

204.235.148.62
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.63
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.64
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.65
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.66
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.67
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.68
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.69
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.70
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.71
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.72
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.73
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.74
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.75
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.76
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.77
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.78
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.79
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.80
navigator-ship.passhe.edu

204.235.148.81
navigator-bloomu.passhe.edu

204.235.148.82
navigator-cheyney.passhe.edu

204.235.148.83
navigator-clarion.passhe.edu

204.235.148.84
navigator-cup.passhe.edu

204.235.148.85
navigator-dixon.passhe.edu

204.235.148.86
navigator-edinboro.passhe.edu

204.235.148.87
navigator-esu.passhe.edu

204.235.148.88
navigator-geneva.passhe.edu

204.235.148.89
navigator-kutztown.passhe.edu

204.235.148.90
navigator-iup.passhe.edu

204.235.148.91
navigator-harrisburg.passhe.edu

204.235.148.92
navigator-lhup.passhe.edu

204.235.148.93
navigator-mansfield.passhe.edu

204.235.148.94
navigator-millersville.passhe.edu

204.235.148.95
navigator-sru.passhe.edu

204.235.148.96
navigator-stlib.passhe.edu

204.235.148.97
navigator-wcupa.passhe.edu

204.235.148.98
navigator-lincoln.passhe.edu

204.235.148.99
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.100
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.101
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.102
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.103
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.104
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.105
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.106
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.107
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.108
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.109
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.110
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.111
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.112
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.113
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.114
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.115
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.116
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.117
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.118
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.119
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.120
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.121
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.122
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.123
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.124
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.125
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.126
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.127
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.128
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.129
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.130
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.131
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.132
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.133
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.134
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.135
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.136
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.137
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.138
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.139
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.140
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.141
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.142
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.143
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.144
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.145
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.146
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.147
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.148
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.149
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.150
idptest.klnpa.org

204.235.148.151
sptest.klnpa.org

204.235.148.152
neelix.klnpa.org

204.235.148.153
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.154
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.155
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.156
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.157
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.158
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.159
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.160
bbapp1.ship.edu

204.235.148.161
bbapp2.ship.edu

204.235.148.162
bbapp3.ship.edu

204.235.148.163
bbapp4.ship.edu

204.235.148.164
bbapp5.ship.edu

204.235.148.165
bbdb.ship.edu

204.235.148.166
klndigital.ship.edu

204.235.148.167
bbtest1.ship.edu

204.235.148.168
bbtest2.ship.edu

204.235.148.169
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.170
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.171
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.172
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.173
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.174
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.175
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.176
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.177
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.178
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.179
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.180
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.181
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.182
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.183
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.184
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.185
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.186
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.187
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.188
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.189
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.190
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.191
mailman.ship.edu

204.235.148.192
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.193
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.194
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.195
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.196
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.197
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.198
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.199
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.200
ethos.ship.edu

204.235.148.201
courier.ship.edu

204.235.148.202
vufind.ship.edu

204.235.148.203
vufinddev.klnpa.org

204.235.148.204
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.205
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.206
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.207
klnlists.ship.edu

204.235.148.208
rpas4.ship.edu

204.235.148.209
digitaldev.klnpa.org

204.235.148.210
klnstream0.ship.edu

204.235.148.211
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.212
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.213
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.214
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.215
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.216
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.217
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.218
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.219
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.220
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.221
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.222
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.223
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.224
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.225
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.226
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.227
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.228
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.229
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.230
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.231
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.232
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.233
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.234
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.235
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.236
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.237
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.238
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.239
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.240
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.241
notipsca.ship.edu

204.235.148.242
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.243
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.244
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.245
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.246
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.247
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.248
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.249
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.250
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.251
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.252
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.253
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.254
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US

204.235.148.255
SSHENET - Pennsylvania State System of Higher Education, US