identIPy

186.212.94.0
186.212.94.0.static.host.gvt.net.br

186.212.94.1
gvt-b-se01.bnu.gvt.net.br

186.212.94.2
186.212.94.2.static.host.gvt.net.br

186.212.94.3
186.212.94.3.static.host.gvt.net.br

186.212.94.4
186.212.94.4.static.host.gvt.net.br

186.212.94.5
186.212.94.5.static.host.gvt.net.br

186.212.94.6
186.212.94.6.static.host.gvt.net.br

186.212.94.7
186.212.94.7.static.host.gvt.net.br

186.212.94.8
186.212.94.8.static.host.gvt.net.br

186.212.94.9
186.212.94.9.static.host.gvt.net.br

186.212.94.10
186.212.94.10.static.host.gvt.net.br

186.212.94.11
186.212.94.11.static.host.gvt.net.br

186.212.94.12
186.212.94.12.static.host.gvt.net.br

186.212.94.13
186.212.94.13.static.host.gvt.net.br

186.212.94.14
186.212.94.14.static.host.gvt.net.br

186.212.94.15
186.212.94.15.static.host.gvt.net.br

186.212.94.16
186.212.94.16.static.host.gvt.net.br

186.212.94.17
186.212.94.17.static.host.gvt.net.br

186.212.94.18
186.212.94.18.static.host.gvt.net.br

186.212.94.19
186.212.94.19.static.host.gvt.net.br

186.212.94.20
186.212.94.20.static.host.gvt.net.br

186.212.94.21
186.212.94.21.static.host.gvt.net.br

186.212.94.22
186.212.94.22.static.host.gvt.net.br

186.212.94.23
186.212.94.23.static.host.gvt.net.br

186.212.94.24
186.212.94.24.static.host.gvt.net.br

186.212.94.25
186.212.94.25.static.host.gvt.net.br

186.212.94.26
186.212.94.26.static.host.gvt.net.br

186.212.94.27
186.212.94.27.static.host.gvt.net.br

186.212.94.28
186.212.94.28.static.host.gvt.net.br

186.212.94.29
186.212.94.29.static.host.gvt.net.br

186.212.94.30
186.212.94.30.static.host.gvt.net.br

186.212.94.31
186.212.94.31.static.host.gvt.net.br

186.212.94.32
186.212.94.32.static.host.gvt.net.br

186.212.94.33
186.212.94.33.static.host.gvt.net.br

186.212.94.34
186.212.94.34.static.host.gvt.net.br

186.212.94.35
186.212.94.35.static.host.gvt.net.br

186.212.94.36
186.212.94.36.static.host.gvt.net.br

186.212.94.37
186.212.94.37.static.host.gvt.net.br

186.212.94.38
186.212.94.38.static.host.gvt.net.br

186.212.94.39
186.212.94.39.static.host.gvt.net.br

186.212.94.40
186.212.94.40.static.host.gvt.net.br

186.212.94.41
186.212.94.41.static.host.gvt.net.br

186.212.94.42
186.212.94.42.static.host.gvt.net.br

186.212.94.43
186.212.94.43.static.host.gvt.net.br

186.212.94.44
186.212.94.44.static.host.gvt.net.br

186.212.94.45
186.212.94.45.static.host.gvt.net.br

186.212.94.46
186.212.94.46.static.host.gvt.net.br

186.212.94.47
186.212.94.47.static.host.gvt.net.br

186.212.94.48
186.212.94.48.static.host.gvt.net.br

186.212.94.49
186.212.94.49.static.host.gvt.net.br

186.212.94.50
186.212.94.50.static.host.gvt.net.br

186.212.94.51
186.212.94.51.static.host.gvt.net.br

186.212.94.52
186.212.94.52.static.host.gvt.net.br

186.212.94.53
186.212.94.53.static.host.gvt.net.br

186.212.94.54
186.212.94.54.static.host.gvt.net.br

186.212.94.55
186.212.94.55.static.host.gvt.net.br

186.212.94.56
186.212.94.56.static.host.gvt.net.br

186.212.94.57
186.212.94.57.static.host.gvt.net.br

186.212.94.58
186.212.94.58.static.host.gvt.net.br

186.212.94.59
186.212.94.59.static.host.gvt.net.br

186.212.94.60
186.212.94.60.static.host.gvt.net.br

186.212.94.61
186.212.94.61.static.host.gvt.net.br

186.212.94.62
186.212.94.62.static.host.gvt.net.br

186.212.94.63
186.212.94.63.static.host.gvt.net.br

186.212.94.64
186.212.94.64.static.host.gvt.net.br

186.212.94.65
186.212.94.65.static.host.gvt.net.br

186.212.94.66
186.212.94.66.static.host.gvt.net.br

186.212.94.67
186.212.94.67.static.host.gvt.net.br

186.212.94.68
186.212.94.68.static.host.gvt.net.br

186.212.94.69
186.212.94.69.static.host.gvt.net.br

186.212.94.70
186.212.94.70.static.host.gvt.net.br

186.212.94.71
186.212.94.71.static.host.gvt.net.br

186.212.94.72
186.212.94.72.static.host.gvt.net.br

186.212.94.73
186.212.94.73.static.host.gvt.net.br

186.212.94.74
186.212.94.74.static.host.gvt.net.br

186.212.94.75
186.212.94.75.static.host.gvt.net.br

186.212.94.76
186.212.94.76.static.host.gvt.net.br

186.212.94.77
186.212.94.77.static.host.gvt.net.br

186.212.94.78
186.212.94.78.static.host.gvt.net.br

186.212.94.79
186.212.94.79.static.host.gvt.net.br

186.212.94.80
186.212.94.80.static.host.gvt.net.br

186.212.94.81
186.212.94.81.static.host.gvt.net.br

186.212.94.82
186.212.94.82.static.host.gvt.net.br

186.212.94.83
186.212.94.83.static.host.gvt.net.br

186.212.94.84
186.212.94.84.static.host.gvt.net.br

186.212.94.85
186.212.94.85.static.host.gvt.net.br

186.212.94.86
186.212.94.86.static.host.gvt.net.br

186.212.94.87
186.212.94.87.static.host.gvt.net.br

186.212.94.88
186.212.94.88.static.host.gvt.net.br

186.212.94.89
186.212.94.89.static.host.gvt.net.br

186.212.94.90
186.212.94.90.static.host.gvt.net.br

186.212.94.91
186.212.94.91.static.host.gvt.net.br

186.212.94.92
186.212.94.92.static.host.gvt.net.br

186.212.94.93
186.212.94.93.static.host.gvt.net.br

186.212.94.94
186.212.94.94.static.host.gvt.net.br

186.212.94.95
186.212.94.95.static.host.gvt.net.br

186.212.94.96
186.212.94.96.static.host.gvt.net.br

186.212.94.97
186.212.94.97.static.host.gvt.net.br

186.212.94.98
186.212.94.98.static.host.gvt.net.br

186.212.94.99
186.212.94.99.static.host.gvt.net.br

186.212.94.100
186.212.94.100.static.host.gvt.net.br

186.212.94.101
186.212.94.101.static.host.gvt.net.br

186.212.94.102
186.212.94.102.static.host.gvt.net.br

186.212.94.103
186.212.94.103.static.host.gvt.net.br

186.212.94.104
186.212.94.104.static.host.gvt.net.br

186.212.94.105
186.212.94.105.static.host.gvt.net.br

186.212.94.106
186.212.94.106.static.host.gvt.net.br

186.212.94.107
186.212.94.107.static.host.gvt.net.br

186.212.94.108
186.212.94.108.static.host.gvt.net.br

186.212.94.109
186.212.94.109.static.host.gvt.net.br

186.212.94.110
186.212.94.110.static.host.gvt.net.br

186.212.94.111
186.212.94.111.static.host.gvt.net.br

186.212.94.112
186.212.94.112.static.host.gvt.net.br

186.212.94.113
186.212.94.113.static.host.gvt.net.br

186.212.94.114
186.212.94.114.static.host.gvt.net.br

186.212.94.115
186.212.94.115.static.host.gvt.net.br

186.212.94.116
186.212.94.116.static.host.gvt.net.br

186.212.94.117
186.212.94.117.static.host.gvt.net.br

186.212.94.118
186.212.94.118.static.host.gvt.net.br

186.212.94.119
186.212.94.119.static.host.gvt.net.br

186.212.94.120
186.212.94.120.static.host.gvt.net.br

186.212.94.121
186.212.94.121.static.host.gvt.net.br

186.212.94.122
186.212.94.122.static.host.gvt.net.br

186.212.94.123
186.212.94.123.static.host.gvt.net.br

186.212.94.124
186.212.94.124.static.host.gvt.net.br

186.212.94.125
186.212.94.125.static.host.gvt.net.br

186.212.94.126
186.212.94.126.static.host.gvt.net.br

186.212.94.127
186.212.94.127.static.host.gvt.net.br

186.212.94.128
186.212.94.128.static.host.gvt.net.br

186.212.94.129
186.212.94.129.static.host.gvt.net.br

186.212.94.130
186.212.94.130.static.host.gvt.net.br

186.212.94.131
186.212.94.131.static.host.gvt.net.br

186.212.94.132
186.212.94.132.static.host.gvt.net.br

186.212.94.133
186.212.94.133.static.host.gvt.net.br

186.212.94.134
186.212.94.134.static.host.gvt.net.br

186.212.94.135
186.212.94.135.static.host.gvt.net.br

186.212.94.136
186.212.94.136.static.host.gvt.net.br

186.212.94.137
186.212.94.137.static.host.gvt.net.br

186.212.94.138
186.212.94.138.static.host.gvt.net.br

186.212.94.139
186.212.94.139.static.host.gvt.net.br

186.212.94.140
186.212.94.140.static.host.gvt.net.br

186.212.94.141
186.212.94.141.static.host.gvt.net.br

186.212.94.142
186.212.94.142.static.host.gvt.net.br

186.212.94.143
186.212.94.143.static.host.gvt.net.br

186.212.94.144
186.212.94.144.static.host.gvt.net.br

186.212.94.145
186.212.94.145.static.host.gvt.net.br

186.212.94.146
186.212.94.146.static.host.gvt.net.br

186.212.94.147
186.212.94.147.static.host.gvt.net.br

186.212.94.148
186.212.94.148.static.host.gvt.net.br

186.212.94.149
186.212.94.149.static.host.gvt.net.br

186.212.94.150
186.212.94.150.static.host.gvt.net.br

186.212.94.151
186.212.94.151.static.host.gvt.net.br

186.212.94.152
186.212.94.152.static.host.gvt.net.br

186.212.94.153
186.212.94.153.static.host.gvt.net.br

186.212.94.154
186.212.94.154.static.host.gvt.net.br

186.212.94.155
186.212.94.155.static.host.gvt.net.br

186.212.94.156
186.212.94.156.static.host.gvt.net.br

186.212.94.157
186.212.94.157.static.host.gvt.net.br

186.212.94.158
186.212.94.158.static.host.gvt.net.br

186.212.94.159
186.212.94.159.static.host.gvt.net.br

186.212.94.160
186.212.94.160.static.host.gvt.net.br

186.212.94.161
186.212.94.161.static.host.gvt.net.br

186.212.94.162
186.212.94.162.static.host.gvt.net.br

186.212.94.163
186.212.94.163.static.host.gvt.net.br

186.212.94.164
186.212.94.164.static.host.gvt.net.br

186.212.94.165
186.212.94.165.static.host.gvt.net.br

186.212.94.166
186.212.94.166.static.host.gvt.net.br

186.212.94.167
186.212.94.167.static.host.gvt.net.br

186.212.94.168
186.212.94.168.static.host.gvt.net.br

186.212.94.169
186.212.94.169.static.host.gvt.net.br

186.212.94.170
186.212.94.170.static.host.gvt.net.br

186.212.94.171
186.212.94.171.static.host.gvt.net.br

186.212.94.172
186.212.94.172.static.host.gvt.net.br

186.212.94.173
186.212.94.173.static.host.gvt.net.br

186.212.94.174
186.212.94.174.static.host.gvt.net.br

186.212.94.175
186.212.94.175.static.host.gvt.net.br

186.212.94.176
186.212.94.176.static.host.gvt.net.br

186.212.94.177
186.212.94.177.static.host.gvt.net.br

186.212.94.178
186.212.94.178.static.host.gvt.net.br

186.212.94.179
186.212.94.179.static.host.gvt.net.br

186.212.94.180
186.212.94.180.static.host.gvt.net.br

186.212.94.181
186.212.94.181.static.host.gvt.net.br

186.212.94.182
186.212.94.182.static.host.gvt.net.br

186.212.94.183
186.212.94.183.static.host.gvt.net.br

186.212.94.184
186.212.94.184.static.host.gvt.net.br

186.212.94.185
186.212.94.185.static.host.gvt.net.br

186.212.94.186
186.212.94.186.static.host.gvt.net.br

186.212.94.187
186.212.94.187.static.host.gvt.net.br

186.212.94.188
186.212.94.188.static.host.gvt.net.br

186.212.94.189
186.212.94.189.static.host.gvt.net.br

186.212.94.190
186.212.94.190.static.host.gvt.net.br

186.212.94.191
186.212.94.191.static.host.gvt.net.br

186.212.94.192
186.212.94.192.static.host.gvt.net.br

186.212.94.193
186.212.94.193.static.host.gvt.net.br

186.212.94.194
186.212.94.194.static.host.gvt.net.br

186.212.94.195
186.212.94.195.static.host.gvt.net.br

186.212.94.196
186.212.94.196.static.host.gvt.net.br

186.212.94.197
186.212.94.197.static.host.gvt.net.br

186.212.94.198
186.212.94.198.static.host.gvt.net.br

186.212.94.199
186.212.94.199.static.host.gvt.net.br

186.212.94.200
186.212.94.200.static.host.gvt.net.br

186.212.94.201
186.212.94.201.static.host.gvt.net.br

186.212.94.202
186.212.94.202.static.host.gvt.net.br

186.212.94.203
186.212.94.203.static.host.gvt.net.br

186.212.94.204
186.212.94.204.static.host.gvt.net.br

186.212.94.205
186.212.94.205.static.host.gvt.net.br

186.212.94.206
186.212.94.206.static.host.gvt.net.br

186.212.94.207
186.212.94.207.static.host.gvt.net.br

186.212.94.208
186.212.94.208.static.host.gvt.net.br

186.212.94.209
186.212.94.209.static.host.gvt.net.br

186.212.94.210
TELEF‘NICA BRASIL S.A, BR

186.212.94.211
186.212.94.211.static.host.gvt.net.br

186.212.94.212
186.212.94.212.static.host.gvt.net.br

186.212.94.213
186.212.94.213.static.host.gvt.net.br

186.212.94.214
186.212.94.214.static.host.gvt.net.br

186.212.94.215
186.212.94.215.static.host.gvt.net.br

186.212.94.216
186.212.94.216.static.host.gvt.net.br

186.212.94.217
186.212.94.217.static.host.gvt.net.br

186.212.94.218
186.212.94.218.static.host.gvt.net.br

186.212.94.219
186.212.94.219.static.host.gvt.net.br

186.212.94.220
186.212.94.220.static.host.gvt.net.br

186.212.94.221
186.212.94.221.static.host.gvt.net.br

186.212.94.222
186.212.94.222.static.host.gvt.net.br

186.212.94.223
186.212.94.223.static.host.gvt.net.br

186.212.94.224
186.212.94.224.static.host.gvt.net.br

186.212.94.225
186.212.94.225.static.host.gvt.net.br

186.212.94.226
186.212.94.226.static.host.gvt.net.br

186.212.94.227
186.212.94.227.static.host.gvt.net.br

186.212.94.228
186.212.94.228.static.host.gvt.net.br

186.212.94.229
186.212.94.229.static.host.gvt.net.br

186.212.94.230
186.212.94.230.static.host.gvt.net.br

186.212.94.231
186.212.94.231.static.host.gvt.net.br

186.212.94.232
TELEF‘NICA BRASIL S.A, BR

186.212.94.233
186.212.94.233.static.host.gvt.net.br

186.212.94.234
186.212.94.234.static.host.gvt.net.br

186.212.94.235
186.212.94.235.static.host.gvt.net.br

186.212.94.236
186.212.94.236.static.host.gvt.net.br

186.212.94.237
186.212.94.237.static.host.gvt.net.br

186.212.94.238
186.212.94.238.static.host.gvt.net.br

186.212.94.239
186.212.94.239.static.host.gvt.net.br

186.212.94.240
186.212.94.240.static.host.gvt.net.br

186.212.94.241
186.212.94.241.static.host.gvt.net.br

186.212.94.242
186.212.94.242.static.host.gvt.net.br

186.212.94.243
186.212.94.243.static.host.gvt.net.br

186.212.94.244
186.212.94.244.static.host.gvt.net.br

186.212.94.245
TELEF‘NICA BRASIL S.A, BR

186.212.94.246
186.212.94.246.static.host.gvt.net.br

186.212.94.247
186.212.94.247.static.host.gvt.net.br

186.212.94.248
186.212.94.248.static.host.gvt.net.br

186.212.94.249
186.212.94.249.static.host.gvt.net.br

186.212.94.250
186.212.94.250.static.host.gvt.net.br

186.212.94.251
TELEF‘NICA BRASIL S.A, BR

186.212.94.252
186.212.94.252.static.host.gvt.net.br

186.212.94.253
186.212.94.253.static.host.gvt.net.br

186.212.94.254
186.212.94.254.static.host.gvt.net.br

186.212.94.255
186.212.94.255.static.host.gvt.net.br