identIPy

186.212.55.0
186.212.55.0.static.host.gvt.net.br

186.212.55.1
gvt-b-se01.bnu.gvt.net.br

186.212.55.2
186.212.55.2.static.host.gvt.net.br

186.212.55.3
186.212.55.3.static.host.gvt.net.br

186.212.55.4
186.212.55.4.static.host.gvt.net.br

186.212.55.5
186.212.55.5.static.host.gvt.net.br

186.212.55.6
186.212.55.6.static.host.gvt.net.br

186.212.55.7
186.212.55.7.static.host.gvt.net.br

186.212.55.8
186.212.55.8.static.host.gvt.net.br

186.212.55.9
186.212.55.9.static.host.gvt.net.br

186.212.55.10
186.212.55.10.static.host.gvt.net.br

186.212.55.11
186.212.55.11.static.host.gvt.net.br

186.212.55.12
186.212.55.12.static.host.gvt.net.br

186.212.55.13
TELEF‘NICA BRASIL S.A, BR

186.212.55.14
186.212.55.14.static.host.gvt.net.br

186.212.55.15
186.212.55.15.static.host.gvt.net.br

186.212.55.16
186.212.55.16.static.host.gvt.net.br

186.212.55.17
186.212.55.17.static.host.gvt.net.br

186.212.55.18
186.212.55.18.static.host.gvt.net.br

186.212.55.19
186.212.55.19.static.host.gvt.net.br

186.212.55.20
186.212.55.20.static.host.gvt.net.br

186.212.55.21
186.212.55.21.static.host.gvt.net.br

186.212.55.22
186.212.55.22.static.host.gvt.net.br

186.212.55.23
186.212.55.23.static.host.gvt.net.br

186.212.55.24
186.212.55.24.static.host.gvt.net.br

186.212.55.25
186.212.55.25.static.host.gvt.net.br

186.212.55.26
186.212.55.26.static.host.gvt.net.br

186.212.55.27
186.212.55.27.static.host.gvt.net.br

186.212.55.28
186.212.55.28.static.host.gvt.net.br

186.212.55.29
186.212.55.29.static.host.gvt.net.br

186.212.55.30
186.212.55.30.static.host.gvt.net.br

186.212.55.31
186.212.55.31.static.host.gvt.net.br

186.212.55.32
186.212.55.32.static.host.gvt.net.br

186.212.55.33
186.212.55.33.static.host.gvt.net.br

186.212.55.34
186.212.55.34.static.host.gvt.net.br

186.212.55.35
186.212.55.35.static.host.gvt.net.br

186.212.55.36
186.212.55.36.static.host.gvt.net.br

186.212.55.37
186.212.55.37.static.host.gvt.net.br

186.212.55.38
186.212.55.38.static.host.gvt.net.br

186.212.55.39
186.212.55.39.static.host.gvt.net.br

186.212.55.40
186.212.55.40.static.host.gvt.net.br

186.212.55.41
186.212.55.41.static.host.gvt.net.br

186.212.55.42
186.212.55.42.static.host.gvt.net.br

186.212.55.43
186.212.55.43.static.host.gvt.net.br

186.212.55.44
186.212.55.44.static.host.gvt.net.br

186.212.55.45
186.212.55.45.static.host.gvt.net.br

186.212.55.46
186.212.55.46.static.host.gvt.net.br

186.212.55.47
TELEF‘NICA BRASIL S.A, BR

186.212.55.48
186.212.55.48.static.host.gvt.net.br

186.212.55.49
186.212.55.49.static.host.gvt.net.br

186.212.55.50
186.212.55.50.static.host.gvt.net.br

186.212.55.51
186.212.55.51.static.host.gvt.net.br

186.212.55.52
186.212.55.52.static.host.gvt.net.br

186.212.55.53
186.212.55.53.static.host.gvt.net.br

186.212.55.54
186.212.55.54.static.host.gvt.net.br

186.212.55.55
186.212.55.55.static.host.gvt.net.br

186.212.55.56
186.212.55.56.static.host.gvt.net.br

186.212.55.57
186.212.55.57.static.host.gvt.net.br

186.212.55.58
186.212.55.58.static.host.gvt.net.br

186.212.55.59
186.212.55.59.static.host.gvt.net.br

186.212.55.60
186.212.55.60.static.host.gvt.net.br

186.212.55.61
186.212.55.61.static.host.gvt.net.br

186.212.55.62
186.212.55.62.static.host.gvt.net.br

186.212.55.63
186.212.55.63.static.host.gvt.net.br

186.212.55.64
186.212.55.64.static.host.gvt.net.br

186.212.55.65
186.212.55.65.static.host.gvt.net.br

186.212.55.66
186.212.55.66.static.host.gvt.net.br

186.212.55.67
TELEF‘NICA BRASIL S.A, BR

186.212.55.68
186.212.55.68.static.host.gvt.net.br

186.212.55.69
186.212.55.69.static.host.gvt.net.br

186.212.55.70
186.212.55.70.static.host.gvt.net.br

186.212.55.71
186.212.55.71.static.host.gvt.net.br

186.212.55.72
186.212.55.72.static.host.gvt.net.br

186.212.55.73
186.212.55.73.static.host.gvt.net.br

186.212.55.74
186.212.55.74.static.host.gvt.net.br

186.212.55.75
186.212.55.75.static.host.gvt.net.br

186.212.55.76
186.212.55.76.static.host.gvt.net.br

186.212.55.77
186.212.55.77.static.host.gvt.net.br

186.212.55.78
186.212.55.78.static.host.gvt.net.br

186.212.55.79
186.212.55.79.static.host.gvt.net.br

186.212.55.80
186.212.55.80.static.host.gvt.net.br

186.212.55.81
186.212.55.81.static.host.gvt.net.br

186.212.55.82
186.212.55.82.static.host.gvt.net.br

186.212.55.83
186.212.55.83.static.host.gvt.net.br

186.212.55.84
186.212.55.84.static.host.gvt.net.br

186.212.55.85
186.212.55.85.static.host.gvt.net.br

186.212.55.86
186.212.55.86.static.host.gvt.net.br

186.212.55.87
186.212.55.87.static.host.gvt.net.br

186.212.55.88
186.212.55.88.static.host.gvt.net.br

186.212.55.89
186.212.55.89.static.host.gvt.net.br

186.212.55.90
186.212.55.90.static.host.gvt.net.br

186.212.55.91
186.212.55.91.static.host.gvt.net.br

186.212.55.92
186.212.55.92.static.host.gvt.net.br

186.212.55.93
186.212.55.93.static.host.gvt.net.br

186.212.55.94
186.212.55.94.static.host.gvt.net.br

186.212.55.95
186.212.55.95.static.host.gvt.net.br

186.212.55.96
186.212.55.96.static.host.gvt.net.br

186.212.55.97
186.212.55.97.static.host.gvt.net.br

186.212.55.98
186.212.55.98.static.host.gvt.net.br

186.212.55.99
186.212.55.99.static.host.gvt.net.br

186.212.55.100
186.212.55.100.static.host.gvt.net.br

186.212.55.101
186.212.55.101.static.host.gvt.net.br

186.212.55.102
186.212.55.102.static.host.gvt.net.br

186.212.55.103
186.212.55.103.static.host.gvt.net.br

186.212.55.104
186.212.55.104.static.host.gvt.net.br

186.212.55.105
186.212.55.105.static.host.gvt.net.br

186.212.55.106
186.212.55.106.static.host.gvt.net.br

186.212.55.107
186.212.55.107.static.host.gvt.net.br

186.212.55.108
186.212.55.108.static.host.gvt.net.br

186.212.55.109
186.212.55.109.static.host.gvt.net.br

186.212.55.110
186.212.55.110.static.host.gvt.net.br

186.212.55.111
186.212.55.111.static.host.gvt.net.br

186.212.55.112
186.212.55.112.static.host.gvt.net.br

186.212.55.113
186.212.55.113.static.host.gvt.net.br

186.212.55.114
186.212.55.114.static.host.gvt.net.br

186.212.55.115
186.212.55.115.static.host.gvt.net.br

186.212.55.116
186.212.55.116.static.host.gvt.net.br

186.212.55.117
186.212.55.117.static.host.gvt.net.br

186.212.55.118
186.212.55.118.static.host.gvt.net.br

186.212.55.119
186.212.55.119.static.host.gvt.net.br

186.212.55.120
186.212.55.120.static.host.gvt.net.br

186.212.55.121
186.212.55.121.static.host.gvt.net.br

186.212.55.122
TELEF‘NICA BRASIL S.A, BR

186.212.55.123
186.212.55.123.static.host.gvt.net.br

186.212.55.124
186.212.55.124.static.host.gvt.net.br

186.212.55.125
186.212.55.125.static.host.gvt.net.br

186.212.55.126
186.212.55.126.static.host.gvt.net.br

186.212.55.127
186.212.55.127.static.host.gvt.net.br

186.212.55.128
186.212.55.128.static.host.gvt.net.br

186.212.55.129
186.212.55.129.static.host.gvt.net.br

186.212.55.130
186.212.55.130.static.host.gvt.net.br

186.212.55.131
186.212.55.131.static.host.gvt.net.br

186.212.55.132
186.212.55.132.static.host.gvt.net.br

186.212.55.133
186.212.55.133.static.host.gvt.net.br

186.212.55.134
186.212.55.134.static.host.gvt.net.br

186.212.55.135
TELEF‘NICA BRASIL S.A, BR

186.212.55.136
186.212.55.136.static.host.gvt.net.br

186.212.55.137
186.212.55.137.static.host.gvt.net.br

186.212.55.138
186.212.55.138.static.host.gvt.net.br

186.212.55.139
186.212.55.139.static.host.gvt.net.br

186.212.55.140
186.212.55.140.static.host.gvt.net.br

186.212.55.141
186.212.55.141.static.host.gvt.net.br

186.212.55.142
186.212.55.142.static.host.gvt.net.br

186.212.55.143
186.212.55.143.static.host.gvt.net.br

186.212.55.144
186.212.55.144.static.host.gvt.net.br

186.212.55.145
186.212.55.145.static.host.gvt.net.br

186.212.55.146
186.212.55.146.static.host.gvt.net.br

186.212.55.147
186.212.55.147.static.host.gvt.net.br

186.212.55.148
186.212.55.148.static.host.gvt.net.br

186.212.55.149
186.212.55.149.static.host.gvt.net.br

186.212.55.150
186.212.55.150.static.host.gvt.net.br

186.212.55.151
186.212.55.151.static.host.gvt.net.br

186.212.55.152
186.212.55.152.static.host.gvt.net.br

186.212.55.153
186.212.55.153.static.host.gvt.net.br

186.212.55.154
186.212.55.154.static.host.gvt.net.br

186.212.55.155
186.212.55.155.static.host.gvt.net.br

186.212.55.156
186.212.55.156.static.host.gvt.net.br

186.212.55.157
186.212.55.157.static.host.gvt.net.br

186.212.55.158
186.212.55.158.static.host.gvt.net.br

186.212.55.159
186.212.55.159.static.host.gvt.net.br

186.212.55.160
186.212.55.160.static.host.gvt.net.br

186.212.55.161
186.212.55.161.static.host.gvt.net.br

186.212.55.162
186.212.55.162.static.host.gvt.net.br

186.212.55.163
186.212.55.163.static.host.gvt.net.br

186.212.55.164
186.212.55.164.static.host.gvt.net.br

186.212.55.165
186.212.55.165.static.host.gvt.net.br

186.212.55.166
186.212.55.166.static.host.gvt.net.br

186.212.55.167
186.212.55.167.static.host.gvt.net.br

186.212.55.168
186.212.55.168.static.host.gvt.net.br

186.212.55.169
186.212.55.169.static.host.gvt.net.br

186.212.55.170
186.212.55.170.static.host.gvt.net.br

186.212.55.171
186.212.55.171.static.host.gvt.net.br

186.212.55.172
186.212.55.172.static.host.gvt.net.br

186.212.55.173
186.212.55.173.static.host.gvt.net.br

186.212.55.174
186.212.55.174.static.host.gvt.net.br

186.212.55.175
186.212.55.175.static.host.gvt.net.br

186.212.55.176
186.212.55.176.static.host.gvt.net.br

186.212.55.177
186.212.55.177.static.host.gvt.net.br

186.212.55.178
186.212.55.178.static.host.gvt.net.br

186.212.55.179
186.212.55.179.static.host.gvt.net.br

186.212.55.180
186.212.55.180.static.host.gvt.net.br

186.212.55.181
186.212.55.181.static.host.gvt.net.br

186.212.55.182
186.212.55.182.static.host.gvt.net.br

186.212.55.183
186.212.55.183.static.host.gvt.net.br

186.212.55.184
186.212.55.184.static.host.gvt.net.br

186.212.55.185
186.212.55.185.static.host.gvt.net.br

186.212.55.186
186.212.55.186.static.host.gvt.net.br

186.212.55.187
186.212.55.187.static.host.gvt.net.br

186.212.55.188
186.212.55.188.static.host.gvt.net.br

186.212.55.189
186.212.55.189.static.host.gvt.net.br

186.212.55.190
186.212.55.190.static.host.gvt.net.br

186.212.55.191
186.212.55.191.static.host.gvt.net.br

186.212.55.192
186.212.55.192.static.host.gvt.net.br

186.212.55.193
186.212.55.193.static.host.gvt.net.br

186.212.55.194
186.212.55.194.static.host.gvt.net.br

186.212.55.195
186.212.55.195.static.host.gvt.net.br

186.212.55.196
186.212.55.196.static.host.gvt.net.br

186.212.55.197
186.212.55.197.static.host.gvt.net.br

186.212.55.198
186.212.55.198.static.host.gvt.net.br

186.212.55.199
186.212.55.199.static.host.gvt.net.br

186.212.55.200
186.212.55.200.static.host.gvt.net.br

186.212.55.201
186.212.55.201.static.host.gvt.net.br

186.212.55.202
186.212.55.202.static.host.gvt.net.br

186.212.55.203
186.212.55.203.static.host.gvt.net.br

186.212.55.204
186.212.55.204.static.host.gvt.net.br

186.212.55.205
186.212.55.205.static.host.gvt.net.br

186.212.55.206
186.212.55.206.static.host.gvt.net.br

186.212.55.207
186.212.55.207.static.host.gvt.net.br

186.212.55.208
186.212.55.208.static.host.gvt.net.br

186.212.55.209
186.212.55.209.static.host.gvt.net.br

186.212.55.210
186.212.55.210.static.host.gvt.net.br

186.212.55.211
186.212.55.211.static.host.gvt.net.br

186.212.55.212
186.212.55.212.static.host.gvt.net.br

186.212.55.213
186.212.55.213.static.host.gvt.net.br

186.212.55.214
186.212.55.214.static.host.gvt.net.br

186.212.55.215
186.212.55.215.static.host.gvt.net.br

186.212.55.216
186.212.55.216.static.host.gvt.net.br

186.212.55.217
186.212.55.217.static.host.gvt.net.br

186.212.55.218
186.212.55.218.static.host.gvt.net.br

186.212.55.219
186.212.55.219.static.host.gvt.net.br

186.212.55.220
186.212.55.220.static.host.gvt.net.br

186.212.55.221
186.212.55.221.static.host.gvt.net.br

186.212.55.222
186.212.55.222.static.host.gvt.net.br

186.212.55.223
186.212.55.223.static.host.gvt.net.br

186.212.55.224
186.212.55.224.static.host.gvt.net.br

186.212.55.225
186.212.55.225.static.host.gvt.net.br

186.212.55.226
186.212.55.226.static.host.gvt.net.br

186.212.55.227
186.212.55.227.static.host.gvt.net.br

186.212.55.228
186.212.55.228.static.host.gvt.net.br

186.212.55.229
186.212.55.229.static.host.gvt.net.br

186.212.55.230
186.212.55.230.static.host.gvt.net.br

186.212.55.231
186.212.55.231.static.host.gvt.net.br

186.212.55.232
186.212.55.232.static.host.gvt.net.br

186.212.55.233
186.212.55.233.static.host.gvt.net.br

186.212.55.234
186.212.55.234.static.host.gvt.net.br

186.212.55.235
186.212.55.235.static.host.gvt.net.br

186.212.55.236
186.212.55.236.static.host.gvt.net.br

186.212.55.237
186.212.55.237.static.host.gvt.net.br

186.212.55.238
186.212.55.238.static.host.gvt.net.br

186.212.55.239
186.212.55.239.static.host.gvt.net.br

186.212.55.240
186.212.55.240.static.host.gvt.net.br

186.212.55.241
186.212.55.241.static.host.gvt.net.br

186.212.55.242
186.212.55.242.static.host.gvt.net.br

186.212.55.243
186.212.55.243.static.host.gvt.net.br

186.212.55.244
186.212.55.244.static.host.gvt.net.br

186.212.55.245
186.212.55.245.static.host.gvt.net.br

186.212.55.246
186.212.55.246.static.host.gvt.net.br

186.212.55.247
186.212.55.247.static.host.gvt.net.br

186.212.55.248
186.212.55.248.static.host.gvt.net.br

186.212.55.249
186.212.55.249.static.host.gvt.net.br

186.212.55.250
186.212.55.250.static.host.gvt.net.br

186.212.55.251
186.212.55.251.static.host.gvt.net.br

186.212.55.252
186.212.55.252.static.host.gvt.net.br

186.212.55.253
186.212.55.253.static.host.gvt.net.br

186.212.55.254
186.212.55.254.static.host.gvt.net.br

186.212.55.255
186.212.55.255.static.host.gvt.net.br