identIPy

186.212.50.0
186.212.50.0.static.host.gvt.net.br

186.212.50.1
gvt-b-se01.bnu.gvt.net.br

186.212.50.2
186.212.50.2.static.host.gvt.net.br

186.212.50.3
186.212.50.3.static.host.gvt.net.br

186.212.50.4
186.212.50.4.static.host.gvt.net.br

186.212.50.5
186.212.50.5.static.host.gvt.net.br

186.212.50.6
186.212.50.6.static.host.gvt.net.br

186.212.50.7
186.212.50.7.static.host.gvt.net.br

186.212.50.8
186.212.50.8.static.host.gvt.net.br

186.212.50.9
186.212.50.9.static.host.gvt.net.br

186.212.50.10
186.212.50.10.static.host.gvt.net.br

186.212.50.11
186.212.50.11.static.host.gvt.net.br

186.212.50.12
TELEF‘NICA BRASIL S.A, BR

186.212.50.13
186.212.50.13.static.host.gvt.net.br

186.212.50.14
186.212.50.14.static.host.gvt.net.br

186.212.50.15
186.212.50.15.static.host.gvt.net.br

186.212.50.16
186.212.50.16.static.host.gvt.net.br

186.212.50.17
186.212.50.17.static.host.gvt.net.br

186.212.50.18
186.212.50.18.static.host.gvt.net.br

186.212.50.19
186.212.50.19.static.host.gvt.net.br

186.212.50.20
186.212.50.20.static.host.gvt.net.br

186.212.50.21
186.212.50.21.static.host.gvt.net.br

186.212.50.22
186.212.50.22.static.host.gvt.net.br

186.212.50.23
186.212.50.23.static.host.gvt.net.br

186.212.50.24
186.212.50.24.static.host.gvt.net.br

186.212.50.25
186.212.50.25.static.host.gvt.net.br

186.212.50.26
186.212.50.26.static.host.gvt.net.br

186.212.50.27
186.212.50.27.static.host.gvt.net.br

186.212.50.28
186.212.50.28.static.host.gvt.net.br

186.212.50.29
186.212.50.29.static.host.gvt.net.br

186.212.50.30
186.212.50.30.static.host.gvt.net.br

186.212.50.31
186.212.50.31.static.host.gvt.net.br

186.212.50.32
186.212.50.32.static.host.gvt.net.br

186.212.50.33
186.212.50.33.static.host.gvt.net.br

186.212.50.34
186.212.50.34.static.host.gvt.net.br

186.212.50.35
186.212.50.35.static.host.gvt.net.br

186.212.50.36
186.212.50.36.static.host.gvt.net.br

186.212.50.37
186.212.50.37.static.host.gvt.net.br

186.212.50.38
186.212.50.38.static.host.gvt.net.br

186.212.50.39
186.212.50.39.static.host.gvt.net.br

186.212.50.40
186.212.50.40.static.host.gvt.net.br

186.212.50.41
186.212.50.41.static.host.gvt.net.br

186.212.50.42
186.212.50.42.static.host.gvt.net.br

186.212.50.43
186.212.50.43.static.host.gvt.net.br

186.212.50.44
186.212.50.44.static.host.gvt.net.br

186.212.50.45
186.212.50.45.static.host.gvt.net.br

186.212.50.46
186.212.50.46.static.host.gvt.net.br

186.212.50.47
186.212.50.47.static.host.gvt.net.br

186.212.50.48
186.212.50.48.static.host.gvt.net.br

186.212.50.49
186.212.50.49.static.host.gvt.net.br

186.212.50.50
186.212.50.50.static.host.gvt.net.br

186.212.50.51
186.212.50.51.static.host.gvt.net.br

186.212.50.52
186.212.50.52.static.host.gvt.net.br

186.212.50.53
186.212.50.53.static.host.gvt.net.br

186.212.50.54
TELEF‘NICA BRASIL S.A, BR

186.212.50.55
186.212.50.55.static.host.gvt.net.br

186.212.50.56
186.212.50.56.static.host.gvt.net.br

186.212.50.57
186.212.50.57.static.host.gvt.net.br

186.212.50.58
186.212.50.58.static.host.gvt.net.br

186.212.50.59
186.212.50.59.static.host.gvt.net.br

186.212.50.60
186.212.50.60.static.host.gvt.net.br

186.212.50.61
186.212.50.61.static.host.gvt.net.br

186.212.50.62
186.212.50.62.static.host.gvt.net.br

186.212.50.63
186.212.50.63.static.host.gvt.net.br

186.212.50.64
186.212.50.64.static.host.gvt.net.br

186.212.50.65
186.212.50.65.static.host.gvt.net.br

186.212.50.66
186.212.50.66.static.host.gvt.net.br

186.212.50.67
186.212.50.67.static.host.gvt.net.br

186.212.50.68
186.212.50.68.static.host.gvt.net.br

186.212.50.69
186.212.50.69.static.host.gvt.net.br

186.212.50.70
186.212.50.70.static.host.gvt.net.br

186.212.50.71
186.212.50.71.static.host.gvt.net.br

186.212.50.72
186.212.50.72.static.host.gvt.net.br

186.212.50.73
186.212.50.73.static.host.gvt.net.br

186.212.50.74
186.212.50.74.static.host.gvt.net.br

186.212.50.75
186.212.50.75.static.host.gvt.net.br

186.212.50.76
186.212.50.76.static.host.gvt.net.br

186.212.50.77
186.212.50.77.static.host.gvt.net.br

186.212.50.78
186.212.50.78.static.host.gvt.net.br

186.212.50.79
186.212.50.79.static.host.gvt.net.br

186.212.50.80
186.212.50.80.static.host.gvt.net.br

186.212.50.81
186.212.50.81.static.host.gvt.net.br

186.212.50.82
186.212.50.82.static.host.gvt.net.br

186.212.50.83
186.212.50.83.static.host.gvt.net.br

186.212.50.84
186.212.50.84.static.host.gvt.net.br

186.212.50.85
186.212.50.85.static.host.gvt.net.br

186.212.50.86
186.212.50.86.static.host.gvt.net.br

186.212.50.87
186.212.50.87.static.host.gvt.net.br

186.212.50.88
186.212.50.88.static.host.gvt.net.br

186.212.50.89
186.212.50.89.static.host.gvt.net.br

186.212.50.90
186.212.50.90.static.host.gvt.net.br

186.212.50.91
186.212.50.91.static.host.gvt.net.br

186.212.50.92
186.212.50.92.static.host.gvt.net.br

186.212.50.93
186.212.50.93.static.host.gvt.net.br

186.212.50.94
186.212.50.94.static.host.gvt.net.br

186.212.50.95
186.212.50.95.static.host.gvt.net.br

186.212.50.96
186.212.50.96.static.host.gvt.net.br

186.212.50.97
186.212.50.97.static.host.gvt.net.br

186.212.50.98
186.212.50.98.static.host.gvt.net.br

186.212.50.99
186.212.50.99.static.host.gvt.net.br

186.212.50.100
186.212.50.100.static.host.gvt.net.br

186.212.50.101
186.212.50.101.static.host.gvt.net.br

186.212.50.102
186.212.50.102.static.host.gvt.net.br

186.212.50.103
186.212.50.103.static.host.gvt.net.br

186.212.50.104
186.212.50.104.static.host.gvt.net.br

186.212.50.105
186.212.50.105.static.host.gvt.net.br

186.212.50.106
186.212.50.106.static.host.gvt.net.br

186.212.50.107
186.212.50.107.static.host.gvt.net.br

186.212.50.108
186.212.50.108.static.host.gvt.net.br

186.212.50.109
186.212.50.109.static.host.gvt.net.br

186.212.50.110
186.212.50.110.static.host.gvt.net.br

186.212.50.111
186.212.50.111.static.host.gvt.net.br

186.212.50.112
186.212.50.112.static.host.gvt.net.br

186.212.50.113
186.212.50.113.static.host.gvt.net.br

186.212.50.114
186.212.50.114.static.host.gvt.net.br

186.212.50.115
186.212.50.115.static.host.gvt.net.br

186.212.50.116
186.212.50.116.static.host.gvt.net.br

186.212.50.117
186.212.50.117.static.host.gvt.net.br

186.212.50.118
186.212.50.118.static.host.gvt.net.br

186.212.50.119
186.212.50.119.static.host.gvt.net.br

186.212.50.120
186.212.50.120.static.host.gvt.net.br

186.212.50.121
186.212.50.121.static.host.gvt.net.br

186.212.50.122
TELEF‘NICA BRASIL S.A, BR

186.212.50.123
186.212.50.123.static.host.gvt.net.br

186.212.50.124
186.212.50.124.static.host.gvt.net.br

186.212.50.125
186.212.50.125.static.host.gvt.net.br

186.212.50.126
186.212.50.126.static.host.gvt.net.br

186.212.50.127
186.212.50.127.static.host.gvt.net.br

186.212.50.128
186.212.50.128.static.host.gvt.net.br

186.212.50.129
186.212.50.129.static.host.gvt.net.br

186.212.50.130
186.212.50.130.static.host.gvt.net.br

186.212.50.131
186.212.50.131.static.host.gvt.net.br

186.212.50.132
186.212.50.132.static.host.gvt.net.br

186.212.50.133
186.212.50.133.static.host.gvt.net.br

186.212.50.134
186.212.50.134.static.host.gvt.net.br

186.212.50.135
186.212.50.135.static.host.gvt.net.br

186.212.50.136
186.212.50.136.static.host.gvt.net.br

186.212.50.137
186.212.50.137.static.host.gvt.net.br

186.212.50.138
186.212.50.138.static.host.gvt.net.br

186.212.50.139
186.212.50.139.static.host.gvt.net.br

186.212.50.140
186.212.50.140.static.host.gvt.net.br

186.212.50.141
186.212.50.141.static.host.gvt.net.br

186.212.50.142
186.212.50.142.static.host.gvt.net.br

186.212.50.143
186.212.50.143.static.host.gvt.net.br

186.212.50.144
186.212.50.144.static.host.gvt.net.br

186.212.50.145
186.212.50.145.static.host.gvt.net.br

186.212.50.146
186.212.50.146.static.host.gvt.net.br

186.212.50.147
186.212.50.147.static.host.gvt.net.br

186.212.50.148
186.212.50.148.static.host.gvt.net.br

186.212.50.149
186.212.50.149.static.host.gvt.net.br

186.212.50.150
186.212.50.150.static.host.gvt.net.br

186.212.50.151
186.212.50.151.static.host.gvt.net.br

186.212.50.152
186.212.50.152.static.host.gvt.net.br

186.212.50.153
186.212.50.153.static.host.gvt.net.br

186.212.50.154
186.212.50.154.static.host.gvt.net.br

186.212.50.155
186.212.50.155.static.host.gvt.net.br

186.212.50.156
186.212.50.156.static.host.gvt.net.br

186.212.50.157
186.212.50.157.static.host.gvt.net.br

186.212.50.158
186.212.50.158.static.host.gvt.net.br

186.212.50.159
186.212.50.159.static.host.gvt.net.br

186.212.50.160
186.212.50.160.static.host.gvt.net.br

186.212.50.161
186.212.50.161.static.host.gvt.net.br

186.212.50.162
186.212.50.162.static.host.gvt.net.br

186.212.50.163
186.212.50.163.static.host.gvt.net.br

186.212.50.164
186.212.50.164.static.host.gvt.net.br

186.212.50.165
186.212.50.165.static.host.gvt.net.br

186.212.50.166
186.212.50.166.static.host.gvt.net.br

186.212.50.167
186.212.50.167.static.host.gvt.net.br

186.212.50.168
186.212.50.168.static.host.gvt.net.br

186.212.50.169
186.212.50.169.static.host.gvt.net.br

186.212.50.170
186.212.50.170.static.host.gvt.net.br

186.212.50.171
186.212.50.171.static.host.gvt.net.br

186.212.50.172
186.212.50.172.static.host.gvt.net.br

186.212.50.173
186.212.50.173.static.host.gvt.net.br

186.212.50.174
186.212.50.174.static.host.gvt.net.br

186.212.50.175
186.212.50.175.static.host.gvt.net.br

186.212.50.176
TELEF‘NICA BRASIL S.A, BR

186.212.50.177
186.212.50.177.static.host.gvt.net.br

186.212.50.178
186.212.50.178.static.host.gvt.net.br

186.212.50.179
186.212.50.179.static.host.gvt.net.br

186.212.50.180
186.212.50.180.static.host.gvt.net.br

186.212.50.181
186.212.50.181.static.host.gvt.net.br

186.212.50.182
186.212.50.182.static.host.gvt.net.br

186.212.50.183
186.212.50.183.static.host.gvt.net.br

186.212.50.184
186.212.50.184.static.host.gvt.net.br

186.212.50.185
186.212.50.185.static.host.gvt.net.br

186.212.50.186
186.212.50.186.static.host.gvt.net.br

186.212.50.187
186.212.50.187.static.host.gvt.net.br

186.212.50.188
186.212.50.188.static.host.gvt.net.br

186.212.50.189
186.212.50.189.static.host.gvt.net.br

186.212.50.190
186.212.50.190.static.host.gvt.net.br

186.212.50.191
186.212.50.191.static.host.gvt.net.br

186.212.50.192
186.212.50.192.static.host.gvt.net.br

186.212.50.193
TELEF‘NICA BRASIL S.A, BR

186.212.50.194
186.212.50.194.static.host.gvt.net.br

186.212.50.195
186.212.50.195.static.host.gvt.net.br

186.212.50.196
186.212.50.196.static.host.gvt.net.br

186.212.50.197
186.212.50.197.static.host.gvt.net.br

186.212.50.198
186.212.50.198.static.host.gvt.net.br

186.212.50.199
186.212.50.199.static.host.gvt.net.br

186.212.50.200
186.212.50.200.static.host.gvt.net.br

186.212.50.201
186.212.50.201.static.host.gvt.net.br

186.212.50.202
186.212.50.202.static.host.gvt.net.br

186.212.50.203
186.212.50.203.static.host.gvt.net.br

186.212.50.204
186.212.50.204.static.host.gvt.net.br

186.212.50.205
186.212.50.205.static.host.gvt.net.br

186.212.50.206
186.212.50.206.static.host.gvt.net.br

186.212.50.207
186.212.50.207.static.host.gvt.net.br

186.212.50.208
186.212.50.208.static.host.gvt.net.br

186.212.50.209
186.212.50.209.static.host.gvt.net.br

186.212.50.210
186.212.50.210.static.host.gvt.net.br

186.212.50.211
186.212.50.211.static.host.gvt.net.br

186.212.50.212
186.212.50.212.static.host.gvt.net.br

186.212.50.213
186.212.50.213.static.host.gvt.net.br

186.212.50.214
186.212.50.214.static.host.gvt.net.br

186.212.50.215
186.212.50.215.static.host.gvt.net.br

186.212.50.216
186.212.50.216.static.host.gvt.net.br

186.212.50.217
186.212.50.217.static.host.gvt.net.br

186.212.50.218
186.212.50.218.static.host.gvt.net.br

186.212.50.219
186.212.50.219.static.host.gvt.net.br

186.212.50.220
186.212.50.220.static.host.gvt.net.br

186.212.50.221
186.212.50.221.static.host.gvt.net.br

186.212.50.222
186.212.50.222.static.host.gvt.net.br

186.212.50.223
186.212.50.223.static.host.gvt.net.br

186.212.50.224
186.212.50.224.static.host.gvt.net.br

186.212.50.225
186.212.50.225.static.host.gvt.net.br

186.212.50.226
186.212.50.226.static.host.gvt.net.br

186.212.50.227
186.212.50.227.static.host.gvt.net.br

186.212.50.228
186.212.50.228.static.host.gvt.net.br

186.212.50.229
186.212.50.229.static.host.gvt.net.br

186.212.50.230
186.212.50.230.static.host.gvt.net.br

186.212.50.231
186.212.50.231.static.host.gvt.net.br

186.212.50.232
186.212.50.232.static.host.gvt.net.br

186.212.50.233
186.212.50.233.static.host.gvt.net.br

186.212.50.234
186.212.50.234.static.host.gvt.net.br

186.212.50.235
186.212.50.235.static.host.gvt.net.br

186.212.50.236
186.212.50.236.static.host.gvt.net.br

186.212.50.237
186.212.50.237.static.host.gvt.net.br

186.212.50.238
186.212.50.238.static.host.gvt.net.br

186.212.50.239
186.212.50.239.static.host.gvt.net.br

186.212.50.240
186.212.50.240.static.host.gvt.net.br

186.212.50.241
186.212.50.241.static.host.gvt.net.br

186.212.50.242
186.212.50.242.static.host.gvt.net.br

186.212.50.243
186.212.50.243.static.host.gvt.net.br

186.212.50.244
186.212.50.244.static.host.gvt.net.br

186.212.50.245
TELEF‘NICA BRASIL S.A, BR

186.212.50.246
186.212.50.246.static.host.gvt.net.br

186.212.50.247
186.212.50.247.static.host.gvt.net.br

186.212.50.248
186.212.50.248.static.host.gvt.net.br

186.212.50.249
186.212.50.249.static.host.gvt.net.br

186.212.50.250
186.212.50.250.static.host.gvt.net.br

186.212.50.251
186.212.50.251.static.host.gvt.net.br

186.212.50.252
186.212.50.252.static.host.gvt.net.br

186.212.50.253
186.212.50.253.static.host.gvt.net.br

186.212.50.254
186.212.50.254.static.host.gvt.net.br

186.212.50.255
186.212.50.255.static.host.gvt.net.br