identIPy

129.11.186.0
devonshire-186-network.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.1
devonshire-186-def-route.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.2
devonshire-pc186-002.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.3
devonshire-pc186-003.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.4
devonshire-pc186-004.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.5
devonshire-pc186-005.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.6
devonshire-pc186-006.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.7
devonshire-pc186-007.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.8
devonshire-pc186-008.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.9
devonshire-pc186-009.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.10
devonshire-pc186-010.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.11
devonshire-pc186-011.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.12
devonshire-pc186-012.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.13
devonshire-pc186-013.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.14
devonshire-pc186-014.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.15
devonshire-pc186-015.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.16
devonshire-pc186-016.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.17
devonshire-pc186-017.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.18
devonshire-pc186-018.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.19
devonshire-pc186-019.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.20
devonshire-pc186-020.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.21
devonshire-pc186-021.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.22
devonshire-pc186-022.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.23
devonshire-pc186-023.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.24
devonshire-pc186-024.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.25
devonshire-pc186-025.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.26
devonshire-pc186-026.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.27
devonshire-pc186-027.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.28
devonshire-pc186-028.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.29
JANET Jisc Services Limited, GB

129.11.186.30
JANET Jisc Services Limited, GB

129.11.186.31
devonshire-pc186-031.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.32
devonshire-pc186-032.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.33
devonshire-pc186-033.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.34
devonshire-pc186-034.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.35
devonshire-pc186-035.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.36
devonshire-pc186-036.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.37
devonshire-pc186-037.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.38
devonshire-pc186-038.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.39
devonshire-pc186-039.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.40
devonshire-pc186-040.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.41
devonshire-pc186-041.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.42
devonshire-pc186-042.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.43
devonshire-pc186-043.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.44
devonshire-pc186-044.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.45
devonshire-pc186-045.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.46
devonshire-pc186-046.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.47
devonshire-pc186-047.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.48
devonshire-pc186-048.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.49
devonshire-pc186-049.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.50
devonshire-pc186-050.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.51
devonshire-pc186-051.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.52
devonshire-pc186-052.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.53
devonshire-pc186-053.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.54
devonshire-pc186-054.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.55
devonshire-pc186-055.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.56
JANET Jisc Services Limited, GB

129.11.186.57
devonshire-pc186-057.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.58
devonshire-pc186-058.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.59
devonshire-pc186-059.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.60
devonshire-pc186-060.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.61
devonshire-pc186-061.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.62
devonshire-pc186-062.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.63
devonshire-pc186-063.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.64
JANET Jisc Services Limited, GB

129.11.186.65
devonshire-pc186-065.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.66
devonshire-pc186-066.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.67
devonshire-pc186-067.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.68
devonshire-pc186-068.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.69
devonshire-pc186-069.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.70
devonshire-pc186-070.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.71
devonshire-pc186-071.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.72
devonshire-pc186-072.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.73
devonshire-pc186-073.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.74
devonshire-pc186-074.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.75
devonshire-pc186-075.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.76
devonshire-pc186-076.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.77
devonshire-pc186-077.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.78
devonshire-pc186-078.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.79
devonshire-pc186-079.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.80
devonshire-pc186-080.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.81
devonshire-pc186-081.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.82
devonshire-pc186-082.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.83
devonshire-pc186-083.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.84
devonshire-pc186-084.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.85
devonshire-pc186-085.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.86
devonshire-pc186-086.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.87
devonshire-pc186-087.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.88
devonshire-pc186-088.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.89
devonshire-pc186-089.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.90
devonshire-pc186-090.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.91
devonshire-pc186-091.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.92
devonshire-pc186-092.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.93
devonshire-pc186-093.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.94
devonshire-pc186-094.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.95
devonshire-pc186-095.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.96
devonshire-pc186-096.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.97
devonshire-pc186-097.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.98
devonshire-pc186-098.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.99
devonshire-pc186-099.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.100
devonshire-pc186-100.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.101
devonshire-pc186-101.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.102
devonshire-pc186-102.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.103
devonshire-pc186-103.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.104
devonshire-pc186-104.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.105
devonshire-pc186-105.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.106
devonshire-pc186-106.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.107
devonshire-pc186-107.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.108
devonshire-pc186-108.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.109
devonshire-pc186-109.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.110
devonshire-pc186-110.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.111
devonshire-pc186-111.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.112
devonshire-pc186-112.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.113
devonshire-pc186-113.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.114
devonshire-pc186-114.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.115
devonshire-pc186-115.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.116
devonshire-pc186-116.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.117
devonshire-pc186-117.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.118
devonshire-pc186-118.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.119
devonshire-pc186-119.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.120
devonshire-pc186-120.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.121
devonshire-pc186-121.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.122
devonshire-pc186-122.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.123
devonshire-pc186-123.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.124
devonshire-pc186-124.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.125
devonshire-pc186-125.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.126
devonshire-pc186-126.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.127
devonshire-pc186-127.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.128
devonshire-pc186-128.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.129
devonshire-pc186-129.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.130
devonshire-pc186-130.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.131
devonshire-pc186-131.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.132
devonshire-pc186-132.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.133
devonshire-pc186-133.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.134
devonshire-pc186-134.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.135
devonshire-pc186-135.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.136
devonshire-pc186-136.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.137
devonshire-pc186-137.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.138
devonshire-pc186-138.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.139
devonshire-pc186-139.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.140
devonshire-pc186-140.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.141
devonshire-pc186-141.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.142
devonshire-pc186-142.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.143
devonshire-pc186-143.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.144
devonshire-pc186-144.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.145
devonshire-pc186-145.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.146
JANET Jisc Services Limited, GB

129.11.186.147
devonshire-pc186-147.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.148
devonshire-pc186-148.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.149
devonshire-pc186-149.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.150
devonshire-pc186-150.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.151
devonshire-pc186-151.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.152
devonshire-pc186-152.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.153
devonshire-pc186-153.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.154
devonshire-pc186-154.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.155
devonshire-pc186-155.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.156
devonshire-pc186-156.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.157
devonshire-pc186-157.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.158
devonshire-pc186-158.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.159
devonshire-pc186-159.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.160
devonshire-pc186-160.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.161
devonshire-pc186-161.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.162
devonshire-pc186-162.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.163
devonshire-pc186-163.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.164
devonshire-pc186-164.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.165
devonshire-pc186-165.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.166
JANET Jisc Services Limited, GB

129.11.186.167
devonshire-pc186-167.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.168
devonshire-pc186-168.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.169
devonshire-pc186-169.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.170
devonshire-pc186-170.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.171
devonshire-pc186-171.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.172
devonshire-pc186-172.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.173
devonshire-pc186-173.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.174
devonshire-pc186-174.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.175
devonshire-pc186-175.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.176
devonshire-pc186-176.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.177
devonshire-pc186-177.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.178
devonshire-pc186-178.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.179
devonshire-pc186-179.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.180
devonshire-pc186-180.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.181
devonshire-pc186-181.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.182
devonshire-pc186-182.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.183
devonshire-pc186-183.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.184
devonshire-pc186-184.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.185
devonshire-pc186-185.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.186
devonshire-pc186-186.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.187
devonshire-pc186-187.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.188
devonshire-pc186-188.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.189
devonshire-pc186-189.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.190
devonshire-pc186-190.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.191
devonshire-pc186-191.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.192
devonshire-pc186-192.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.193
devonshire-pc186-193.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.194
devonshire-pc186-194.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.195
devonshire-pc186-195.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.196
devonshire-pc186-196.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.197
devonshire-pc186-197.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.198
devonshire-pc186-198.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.199
devonshire-pc186-199.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.200
devonshire-pc186-200.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.201
devonshire-pc186-201.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.202
devonshire-pc186-202.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.203
devonshire-pc186-203.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.204
devonshire-pc186-204.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.205
devonshire-pc186-205.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.206
devonshire-pc186-206.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.207
devonshire-pc186-207.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.208
devonshire-pc186-208.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.209
devonshire-pc186-209.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.210
devonshire-pc186-210.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.211
devonshire-pc186-211.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.212
devonshire-pc186-212.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.213
devonshire-pc186-213.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.214
devonshire-pc186-214.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.215
devonshire-pc186-215.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.216
devonshire-pc186-216.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.217
devonshire-pc186-217.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.218
devonshire-pc186-218.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.219
devonshire-pc186-219.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.220
devonshire-pc186-220.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.221
devonshire-pc186-221.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.222
devonshire-pc186-222.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.223
devonshire-pc186-223.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.224
devonshire-pc186-224.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.225
devonshire-pc186-225.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.226
devonshire-pc186-226.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.227
devonshire-pc186-227.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.228
devonshire-pc186-228.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.229
devonshire-pc186-229.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.230
devonshire-pc186-230.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.231
devonshire-pc186-231.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.232
devonshire-pc186-232.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.233
devonshire-pc186-233.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.234
devonshire-pc186-234.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.235
devonshire-pc186-235.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.236
devonshire-pc186-236.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.237
devonshire-pc186-237.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.238
devonshire-pc186-238.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.239
devonshire-pc186-239.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.240
devonshire-pc186-240.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.241
devonshire-pc186-241.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.242
devonshire-pc186-242.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.243
devonshire-pc186-243.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.244
devonshire-pc186-244.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.245
devonshire-pc186-245.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.246
devonshire-pc186-246.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.247
devonshire-pc186-247.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.248
JANET Jisc Services Limited, GB

129.11.186.249
devonshire-pc186-249.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.250
devonshire-pc186-250.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.251
devonshire-pc186-251.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.252
devonshire-pc186-252.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.253
devonshire-pc186-253.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.254
devonshire-pc186-254.student-halls.leeds.ac.uk

129.11.186.255
devonshire-pc186-255.student-halls.leeds.ac.uk