identIPy

128.111.5.0
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.1
vrrp-v24.noc.ucsb.edu

128.111.5.2
535-c-v24.noc.ucsb.edu

128.111.5.3
574-c-v24.noc.ucsb.edu

128.111.5.4
nhdc-r2r2-mgmt1.noc.ucsb.edu

128.111.5.5
nhdc-r9r8-mgmt1.noc.ucsb.edu

128.111.5.6
nhdc-r10r8-mgmt1.noc.ucsb.edu

128.111.5.7
nhdc-1201g-mgmt1.noc.ucsb.edu

128.111.5.8
nhdc-r6r8-mgmt1.noc.ucsb.edu

128.111.5.9
nhdc-spare-mgmt1.noc.ucsb.edu

128.111.5.10
nhdc-r7r8-mgmt1.noc.ucsb.edu

128.111.5.11
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.12
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.13
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.14
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.15
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.16
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.17
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.18
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.19
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.20
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.21
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.22
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.23
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.24
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.25
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.26
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.27
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.28
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.29
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.30
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.31
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.32
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.33
v1052-gw.noc.ucsb.edu

128.111.5.34
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.35
657-c-v1052.noc.ucsb.edu

128.111.5.36
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.37
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.38
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.39
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.40
wcs.noc.ucsb.edu

128.111.5.41
cpi.noc.ucsb.edu

128.111.5.42
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.43
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.44
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.45
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.46
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.47
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.48
wlc-1.noc.ucsb.edu

128.111.5.49
wlc-2.noc.ucsb.edu

128.111.5.50
wlc-3.noc.ucsb.edu

128.111.5.51
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.52
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.53
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.54
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.55
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.56
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.57
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.58
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.59
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.60
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.61
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.62
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.63
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.64
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.65
556-c-v25.noc.ucsb.edu

128.111.5.66
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.67
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.68
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.69
syp-b.noc.ucsb.edu

128.111.5.70
285-b.noc.ucsb.edu

128.111.5.71
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.72
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.73
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.74
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.75
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.76
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.77
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.78
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.79
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.80
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.81
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.82
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.83
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.84
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.85
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.86
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.87
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.88
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.89
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.90
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.91
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.92
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.93
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.94
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.95
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.96
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.97
535-c-v1230.noc.ucsb.edu

128.111.5.98
v1230.noc.ucsb.edu

128.111.5.99
soc-dev-mi.oit.ucsb.edu

128.111.5.100
peep.oit.ucsb.edu

128.111.5.101
sim.oit.ucsb.edu

128.111.5.102
rt.oit.ucsb.edu

128.111.5.103
puppet.oit.ucsb.edu

128.111.5.104
empyrus.oit.ucsb.edu

128.111.5.105
peek.oit.ucsb.edu

128.111.5.106
lastline-mgr-mi1.noc.ucsb.edu

128.111.5.107
lastline-eng-mi1.noc.ucsb.edu

128.111.5.108
workhorse.oit.ucsb.edu

128.111.5.109
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.110
peep-dev.oit.ucsb.edu

128.111.5.111
sim-dev.oit.ucsb.edu

128.111.5.112
rt-dev.oit.ucsb.edu

128.111.5.113
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.114
soc-dev-vm.oit.ucsb.edu

128.111.5.115
empyrus-mi.oit.ucsb.edu

128.111.5.116
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.117
1230-int-1.vpn.ucsb.edu

128.111.5.118
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.119
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.120
1230-int-2.vpn.ucsb.edu

128.111.5.121
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.122
vpn-5-122.oit.ucsb.edu

128.111.5.123
vpn-5-123.oit.ucsb.edu

128.111.5.124
vpn-5-124.oit.ucsb.edu

128.111.5.125
vpn-5-125.oit.ucsb.edu

128.111.5.126
perfsonar.noc.ucsb.edu

128.111.5.127
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.128
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.129
vrrp-c-v26.noc.ucsb.edu

128.111.5.130
535-c-v26.noc.ucsb.edu

128.111.5.131
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.132
git.noc.ucsb.edu

128.111.5.133
proxy.noc.ucsb.edu

128.111.5.134
docker1.noc.ucsb.edu

128.111.5.135
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.136
rails.noc.ucsb.edu

128.111.5.137
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.138
monitor.noc.ucsb.edu

128.111.5.139
monitor2.noc.ucsb.edu

128.111.5.140
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.141
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.142
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.143
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.144
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.145
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.146
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.147
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.148
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.149
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.150
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.151
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.152
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.153
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.154
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.155
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.156
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.157
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.158
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.159
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.160
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.161
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.162
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.163
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.164
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.165
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.166
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.167
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.168
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.169
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.170
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.171
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.172
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.173
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.174
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.175
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.176
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.177
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.178
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.179
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.180
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.181
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.182
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.183
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.184
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.185
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.186
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.187
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.188
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.189
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.190
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.191
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.192
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.193
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.194
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.195
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.196
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.197
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.198
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.199
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.200
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.201
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.202
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.203
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.204
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.205
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.206
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.207
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.208
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.209
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.210
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.211
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.212
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.213
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.214
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.215
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.216
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.217
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.218
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.219
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.220
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.221
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.222
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.223
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.224
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.225
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.226
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.227
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.228
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.229
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.230
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.231
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.232
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.233
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.234
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.235
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.236
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.237
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.238
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.239
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.240
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.241
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.242
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.243
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.244
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.245
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.246
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.247
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.248
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.249
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.250
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.251
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.252
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.253
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.254
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US

128.111.5.255
UCSB-NET-AS - University of California, Santa Barbara, US