identIPy

105.228.27.0
Telkom-Internet, ZA

105.228.27.1
tve-ip-bng-2.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.2
27-228-105-2.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.3
27-228-105-3.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.4
27-228-105-4.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.5
27-228-105-5.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.6
27-228-105-6.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.7
27-228-105-7.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.8
27-228-105-8.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.9
27-228-105-9.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.10
27-228-105-10.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.11
27-228-105-11.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.12
27-228-105-12.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.13
27-228-105-13.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.14
27-228-105-14.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.15
27-228-105-15.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.16
27-228-105-16.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.17
27-228-105-17.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.18
27-228-105-18.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.19
27-228-105-19.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.20
27-228-105-20.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.21
27-228-105-21.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.22
27-228-105-22.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.23
27-228-105-23.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.24
27-228-105-24.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.25
27-228-105-25.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.26
27-228-105-26.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.27
27-228-105-27.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.28
27-228-105-28.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.29
27-228-105-29.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.30
27-228-105-30.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.31
27-228-105-31.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.32
27-228-105-32.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.33
27-228-105-33.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.34
27-228-105-34.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.35
27-228-105-35.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.36
27-228-105-36.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.37
27-228-105-37.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.38
27-228-105-38.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.39
27-228-105-39.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.40
27-228-105-40.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.41
27-228-105-41.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.42
27-228-105-42.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.43
27-228-105-43.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.44
27-228-105-44.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.45
27-228-105-45.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.46
27-228-105-46.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.47
27-228-105-47.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.48
27-228-105-48.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.49
27-228-105-49.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.50
27-228-105-50.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.51
27-228-105-51.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.52
27-228-105-52.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.53
27-228-105-53.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.54
27-228-105-54.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.55
27-228-105-55.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.56
27-228-105-56.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.57
27-228-105-57.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.58
27-228-105-58.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.59
27-228-105-59.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.60
27-228-105-60.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.61
27-228-105-61.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.62
27-228-105-62.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.63
27-228-105-63.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.64
27-228-105-64.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.65
27-228-105-65.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.66
27-228-105-66.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.67
27-228-105-67.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.68
27-228-105-68.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.69
27-228-105-69.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.70
27-228-105-70.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.71
27-228-105-71.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.72
27-228-105-72.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.73
27-228-105-73.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.74
27-228-105-74.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.75
27-228-105-75.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.76
27-228-105-76.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.77
27-228-105-77.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.78
27-228-105-78.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.79
27-228-105-79.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.80
27-228-105-80.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.81
27-228-105-81.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.82
27-228-105-82.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.83
27-228-105-83.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.84
27-228-105-84.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.85
27-228-105-85.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.86
27-228-105-86.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.87
27-228-105-87.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.88
27-228-105-88.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.89
27-228-105-89.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.90
27-228-105-90.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.91
27-228-105-91.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.92
27-228-105-92.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.93
27-228-105-93.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.94
27-228-105-94.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.95
27-228-105-95.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.96
27-228-105-96.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.97
27-228-105-97.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.98
27-228-105-98.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.99
27-228-105-99.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.100
27-228-105-100.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.101
27-228-105-101.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.102
27-228-105-102.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.103
27-228-105-103.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.104
27-228-105-104.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.105
27-228-105-105.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.106
27-228-105-106.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.107
27-228-105-107.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.108
27-228-105-108.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.109
27-228-105-109.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.110
27-228-105-110.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.111
27-228-105-111.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.112
27-228-105-112.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.113
27-228-105-113.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.114
27-228-105-114.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.115
27-228-105-115.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.116
27-228-105-116.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.117
27-228-105-117.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.118
27-228-105-118.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.119
27-228-105-119.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.120
27-228-105-120.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.121
27-228-105-121.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.122
27-228-105-122.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.123
27-228-105-123.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.124
27-228-105-124.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.125
27-228-105-125.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.126
27-228-105-126.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.127
27-228-105-127.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.128
27-228-105-128.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.129
27-228-105-129.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.130
27-228-105-130.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.131
27-228-105-131.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.132
27-228-105-132.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.133
27-228-105-133.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.134
27-228-105-134.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.135
27-228-105-135.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.136
27-228-105-136.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.137
27-228-105-137.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.138
27-228-105-138.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.139
27-228-105-139.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.140
27-228-105-140.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.141
27-228-105-141.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.142
27-228-105-142.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.143
27-228-105-143.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.144
27-228-105-144.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.145
27-228-105-145.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.146
27-228-105-146.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.147
27-228-105-147.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.148
27-228-105-148.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.149
27-228-105-149.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.150
27-228-105-150.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.151
Telkom-Internet, ZA

105.228.27.152
27-228-105-152.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.153
27-228-105-153.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.154
27-228-105-154.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.155
27-228-105-155.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.156
27-228-105-156.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.157
Telkom-Internet, ZA

105.228.27.158
27-228-105-158.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.159
27-228-105-159.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.160
27-228-105-160.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.161
27-228-105-161.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.162
27-228-105-162.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.163
27-228-105-163.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.164
27-228-105-164.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.165
27-228-105-165.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.166
27-228-105-166.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.167
27-228-105-167.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.168
27-228-105-168.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.169
27-228-105-169.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.170
27-228-105-170.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.171
27-228-105-171.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.172
27-228-105-172.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.173
27-228-105-173.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.174
27-228-105-174.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.175
Telkom-Internet, ZA

105.228.27.176
27-228-105-176.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.177
27-228-105-177.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.178
27-228-105-178.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.179
27-228-105-179.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.180
27-228-105-180.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.181
27-228-105-181.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.182
27-228-105-182.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.183
27-228-105-183.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.184
27-228-105-184.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.185
27-228-105-185.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.186
27-228-105-186.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.187
27-228-105-187.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.188
27-228-105-188.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.189
27-228-105-189.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.190
27-228-105-190.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.191
27-228-105-191.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.192
27-228-105-192.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.193
27-228-105-193.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.194
27-228-105-194.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.195
27-228-105-195.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.196
27-228-105-196.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.197
27-228-105-197.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.198
27-228-105-198.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.199
27-228-105-199.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.200
27-228-105-200.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.201
27-228-105-201.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.202
27-228-105-202.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.203
27-228-105-203.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.204
27-228-105-204.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.205
27-228-105-205.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.206
27-228-105-206.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.207
27-228-105-207.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.208
27-228-105-208.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.209
27-228-105-209.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.210
27-228-105-210.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.211
27-228-105-211.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.212
27-228-105-212.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.213
27-228-105-213.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.214
27-228-105-214.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.215
27-228-105-215.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.216
27-228-105-216.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.217
27-228-105-217.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.218
27-228-105-218.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.219
27-228-105-219.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.220
27-228-105-220.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.221
27-228-105-221.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.222
27-228-105-222.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.223
27-228-105-223.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.224
27-228-105-224.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.225
27-228-105-225.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.226
27-228-105-226.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.227
27-228-105-227.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.228
27-228-105-228.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.229
27-228-105-229.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.230
27-228-105-230.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.231
27-228-105-231.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.232
27-228-105-232.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.233
27-228-105-233.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.234
27-228-105-234.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.235
27-228-105-235.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.236
27-228-105-236.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.237
27-228-105-237.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.238
27-228-105-238.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.239
27-228-105-239.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.240
27-228-105-240.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.241
27-228-105-241.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.242
27-228-105-242.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.243
27-228-105-243.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.244
27-228-105-244.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.245
27-228-105-245.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.246
27-228-105-246.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.247
27-228-105-247.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.248
27-228-105-248.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.249
27-228-105-249.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.250
27-228-105-250.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.251
27-228-105-251.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.252
27-228-105-252.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.253
27-228-105-253.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.254
27-228-105-254.north.dsl.telkomsa.net

105.228.27.255
27-228-105-255.north.dsl.telkomsa.net