identIPy

105.228.12.0
Telkom-Internet, ZA

105.228.12.1
tve-ip-bng-2.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.2
12-228-105-2.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.3
12-228-105-3.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.4
12-228-105-4.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.5
12-228-105-5.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.6
12-228-105-6.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.7
12-228-105-7.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.8
12-228-105-8.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.9
12-228-105-9.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.10
12-228-105-10.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.11
12-228-105-11.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.12
12-228-105-12.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.13
12-228-105-13.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.14
12-228-105-14.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.15
12-228-105-15.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.16
12-228-105-16.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.17
12-228-105-17.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.18
12-228-105-18.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.19
12-228-105-19.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.20
12-228-105-20.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.21
12-228-105-21.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.22
12-228-105-22.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.23
12-228-105-23.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.24
12-228-105-24.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.25
12-228-105-25.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.26
12-228-105-26.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.27
12-228-105-27.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.28
12-228-105-28.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.29
12-228-105-29.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.30
12-228-105-30.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.31
12-228-105-31.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.32
12-228-105-32.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.33
12-228-105-33.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.34
12-228-105-34.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.35
12-228-105-35.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.36
12-228-105-36.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.37
12-228-105-37.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.38
12-228-105-38.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.39
12-228-105-39.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.40
12-228-105-40.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.41
12-228-105-41.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.42
12-228-105-42.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.43
12-228-105-43.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.44
12-228-105-44.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.45
12-228-105-45.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.46
12-228-105-46.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.47
12-228-105-47.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.48
12-228-105-48.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.49
12-228-105-49.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.50
12-228-105-50.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.51
12-228-105-51.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.52
12-228-105-52.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.53
12-228-105-53.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.54
12-228-105-54.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.55
12-228-105-55.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.56
12-228-105-56.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.57
12-228-105-57.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.58
12-228-105-58.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.59
12-228-105-59.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.60
12-228-105-60.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.61
12-228-105-61.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.62
12-228-105-62.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.63
12-228-105-63.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.64
12-228-105-64.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.65
12-228-105-65.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.66
12-228-105-66.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.67
12-228-105-67.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.68
12-228-105-68.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.69
12-228-105-69.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.70
12-228-105-70.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.71
12-228-105-71.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.72
12-228-105-72.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.73
12-228-105-73.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.74
12-228-105-74.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.75
12-228-105-75.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.76
12-228-105-76.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.77
12-228-105-77.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.78
12-228-105-78.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.79
12-228-105-79.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.80
12-228-105-80.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.81
12-228-105-81.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.82
12-228-105-82.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.83
12-228-105-83.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.84
12-228-105-84.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.85
12-228-105-85.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.86
12-228-105-86.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.87
12-228-105-87.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.88
12-228-105-88.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.89
12-228-105-89.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.90
12-228-105-90.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.91
12-228-105-91.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.92
12-228-105-92.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.93
12-228-105-93.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.94
12-228-105-94.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.95
12-228-105-95.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.96
12-228-105-96.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.97
12-228-105-97.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.98
12-228-105-98.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.99
12-228-105-99.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.100
12-228-105-100.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.101
12-228-105-101.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.102
12-228-105-102.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.103
12-228-105-103.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.104
12-228-105-104.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.105
12-228-105-105.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.106
12-228-105-106.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.107
12-228-105-107.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.108
12-228-105-108.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.109
12-228-105-109.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.110
12-228-105-110.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.111
12-228-105-111.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.112
12-228-105-112.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.113
12-228-105-113.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.114
12-228-105-114.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.115
12-228-105-115.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.116
12-228-105-116.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.117
12-228-105-117.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.118
12-228-105-118.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.119
12-228-105-119.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.120
12-228-105-120.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.121
12-228-105-121.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.122
12-228-105-122.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.123
12-228-105-123.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.124
12-228-105-124.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.125
12-228-105-125.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.126
12-228-105-126.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.127
12-228-105-127.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.128
12-228-105-128.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.129
12-228-105-129.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.130
12-228-105-130.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.131
12-228-105-131.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.132
12-228-105-132.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.133
12-228-105-133.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.134
12-228-105-134.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.135
12-228-105-135.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.136
12-228-105-136.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.137
12-228-105-137.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.138
12-228-105-138.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.139
12-228-105-139.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.140
12-228-105-140.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.141
12-228-105-141.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.142
12-228-105-142.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.143
12-228-105-143.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.144
12-228-105-144.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.145
12-228-105-145.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.146
12-228-105-146.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.147
12-228-105-147.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.148
12-228-105-148.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.149
12-228-105-149.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.150
12-228-105-150.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.151
12-228-105-151.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.152
12-228-105-152.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.153
12-228-105-153.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.154
12-228-105-154.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.155
12-228-105-155.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.156
12-228-105-156.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.157
12-228-105-157.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.158
12-228-105-158.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.159
12-228-105-159.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.160
12-228-105-160.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.161
12-228-105-161.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.162
12-228-105-162.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.163
12-228-105-163.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.164
12-228-105-164.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.165
12-228-105-165.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.166
12-228-105-166.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.167
12-228-105-167.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.168
12-228-105-168.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.169
12-228-105-169.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.170
12-228-105-170.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.171
12-228-105-171.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.172
12-228-105-172.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.173
12-228-105-173.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.174
12-228-105-174.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.175
12-228-105-175.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.176
12-228-105-176.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.177
12-228-105-177.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.178
12-228-105-178.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.179
12-228-105-179.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.180
12-228-105-180.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.181
12-228-105-181.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.182
12-228-105-182.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.183
12-228-105-183.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.184
12-228-105-184.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.185
12-228-105-185.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.186
12-228-105-186.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.187
12-228-105-187.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.188
12-228-105-188.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.189
12-228-105-189.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.190
12-228-105-190.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.191
12-228-105-191.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.192
12-228-105-192.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.193
12-228-105-193.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.194
12-228-105-194.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.195
12-228-105-195.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.196
12-228-105-196.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.197
12-228-105-197.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.198
12-228-105-198.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.199
12-228-105-199.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.200
12-228-105-200.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.201
12-228-105-201.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.202
12-228-105-202.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.203
12-228-105-203.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.204
12-228-105-204.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.205
12-228-105-205.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.206
12-228-105-206.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.207
12-228-105-207.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.208
12-228-105-208.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.209
12-228-105-209.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.210
12-228-105-210.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.211
12-228-105-211.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.212
12-228-105-212.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.213
12-228-105-213.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.214
12-228-105-214.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.215
12-228-105-215.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.216
12-228-105-216.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.217
12-228-105-217.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.218
12-228-105-218.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.219
12-228-105-219.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.220
12-228-105-220.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.221
12-228-105-221.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.222
12-228-105-222.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.223
12-228-105-223.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.224
12-228-105-224.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.225
12-228-105-225.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.226
12-228-105-226.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.227
12-228-105-227.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.228
12-228-105-228.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.229
12-228-105-229.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.230
12-228-105-230.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.231
12-228-105-231.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.232
12-228-105-232.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.233
12-228-105-233.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.234
12-228-105-234.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.235
12-228-105-235.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.236
12-228-105-236.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.237
12-228-105-237.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.238
12-228-105-238.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.239
12-228-105-239.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.240
12-228-105-240.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.241
12-228-105-241.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.242
12-228-105-242.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.243
12-228-105-243.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.244
12-228-105-244.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.245
12-228-105-245.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.246
12-228-105-246.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.247
12-228-105-247.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.248
12-228-105-248.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.249
12-228-105-249.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.250
12-228-105-250.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.251
12-228-105-251.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.252
12-228-105-252.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.253
12-228-105-253.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.254
12-228-105-254.north.dsl.telkomsa.net

105.228.12.255
12-228-105-255.north.dsl.telkomsa.net